Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
hlavná odborníčka MZ pre psychiatriu prezidentka SPsS
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Dana Cesneková
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
MUDr. Andrea Hamráková
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine, Ústav fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
MUDr. Lukáš Peregrim
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
Ústav fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine
Antidepresíva v pedopsychiatrii
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA,
1.psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
MUDr. Zuzana Vančová, PhD.
1.psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Kariprazín v liečbe schizofrénie
MUDr. Michal Patarák
II. psychiatrická klinika SZU a FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Nevyhovujúce definície parafílií v súčasných psychiatrických klasifikáciách
PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D.
Oddělení klinické farmacie, Ústavní lékárna IKEM, Praha
Farmakoterapie Alzheimerovy demence a přidružených neuropsychiatrických symptomů – 1. část
Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence. Pro účelnou léčbu je třeba včasná a přesná diagnostika. K symptomatické terapii jsou využívány inhibitory acetylcholinesterázy, v pozdějších fázích také memantin. Součástí demence bývají neuropsychiatrické symptomy, jsou častou příčinou institucionalizace a stresu pacienta i pečovatelů. Snažíme se zjistit a odstranit jejich příčinu, v léčbě preferujeme nefarmakologický přístup. Při neúčinnosti režimových opatření lze volit vybraná antidepresiva, antipsychotika, anxiolytika, případně další látky. Následující přehled pojednává o rozdílech v účinnosti a bezpečnosti mezi jednotlivými látkami a upozorňuje na možná rizika, která jsou s terapií spojená.
Kľúčové slová: Alzheimer, demence, inhibitory acetylcholinesterázy, memantin, antidepresiva, antipsychotika

Pharmacotherapy of Alzheimer disease and neuropsychiatric symptoms of dementia
Alzheimer disease is the most prevalent cause of dementia. A precise diagnosis is required for effective management. Cholinesterase inhibitors are used as first line therapy to provide modest symptomatic benefit in some patients, memantine appears to have modest benefits in patients with moderate to severe disease. Neuropsychiatric symptoms are common in dementia and contribute to nursing home admission and caregiver stress. Identifying the genesis of the abnormal behavior is critical, in order that nonpharmacologic therapies are preferred over medication. Symptomatic pharmacologic treatment includes antidepressants, antipsychotics, anxiolytics and other alternatives. The following review discusses risks and benefits of particular drugs.
Key words: Alzheimer, dementia, cholinesterase inhibitors, memantine, antidepressants, antipsychotics
Mgr. Roman Pešek
Soukromá KBT praxe, Praha 6 – Dejvice, Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha
Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu – zkušenosti z praxe
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně, Psychiatrická klinika LF MU, FN Brno
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně, Psychiatrická klinika LF MU, FN Brno
Extrapyramidové účinky léčiv – minimum pro farmaceuty
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Mgr. Silvia Godinová
Psychiatrická nemocnica Hronovce
MUDr. Zholob Mykola
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Vnímanie depotnej antipsychotickej liečby slovenskými psychiatrami. Porovnanie zmeny názorov medzi rokmi 2015 a 2018
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projevy závislostního chování u dětských hráčů hry Minecraft pohledem kvantitativního výzkumu
doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého Olomouc
Mgr. Alice Hálová
Laboratoř neurobiologie a molekulární psychiatrie, Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR Brno
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého Olomouc
Vliv životního stylu na epigenetické regulace: implikace pro psychické poruchy
created by © zooom.sk s.r.o.