Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Radovan Juríček
III. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Úskalia suplementácie železa (menej môže byť viac)
MUDr. Petra Vrbová
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Sarkopénia v internej medicíne
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Význam enterálnej výživy u ambulantných pacientov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Roman Peschout
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava
Žilní onemocnění v těhotenství a šestinedělí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, ZZS Life Star Emergency, Limbach
PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, PhD.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotně sociální
Účinná laická KPR a otvorenie culprit artérie do 2 hodín (komentovaná kazuistika)
MUDr. Mgr. Jozef Rusnák
Gastroenterologická ambulancia, Železničná nemocnica s poliklinikou, Košice , Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, externý doktorand v odbore Verejné zdravotníctvo
Duodenogastrický reflux u polymorbídnej pacientky
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD. – prezidentka SSUMaMK
MUDr. Štefan Trenkler, PhD. – vedecký sekretár SSUMaMK
Správa z 10. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof vo Vyhniach – 1. časť
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
TAS-102 zlepšuje prežívanie aj pri pokročilej rakovine žalúdka
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Pavel Turčan
Centrum MEDIOL, s.r.o., Ordinace sexuologie a andrologie, Olomouc
Specifka urologické a andrologické léčby LGBT komunity
V současnosti se čím dál tím otevřeněji mluví o existenci gay, lesbické a transgender komunity (LGBT) a mnoho lidí se nebojí svou orientaci veřejně přiznat. Vzhledem k tomu, že lékařská péče o tuto část populace se v některých faktorech odlišuje, přinášíme v tomto článku přehled těch nejvýznamnějších odlišností. Informace se snažíme podat tak, aby byly přínosné pro běžnou praxi a aby pomohly lékařům při preventivní a léčebné péči o tyto pacienty.
Kľúčové slová: LGBT, lékařská péče, sexuální zdraví, erektilní dysfunkce, HIV

Specifics of medical care in urology and andrology for LGBT community
At present, there is a growing openness to the existence of a gay, lesbian and transgender community (LGBT), and many people are not afraid of publicly acknowledging their orientation. Given that medical care for this part of the population differs in some factors, we present in this article an overview of the most notable differences. We strive to provide information in such a way as to be beneficial to common practice and to assist doctors in the preventive and curative care of these patients.
Key words: LGBT, health care, sexual helth, erectile dysfunction, HIV
V SKRATKE
Mgr. Markéta Obrovská
Ústavní lékárna IKEM
Cestovní lékárnička – jaké léky brát s sebou na cesty a jak je uchovávat?
created by © zooom.sk s.r.o.