Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Radovan Juríček
III. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Úskalia suplementácie železa (menej môže byť viac)
MUDr. Petra Vrbová
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Sarkopénia v internej medicíne
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Význam enterálnej výživy u ambulantných pacientov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Roman Peschout
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava
Žilní onemocnění v těhotenství a šestinedělí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, ZZS Life Star Emergency, Limbach
PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, PhD.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotně sociální
Účinná laická KPR a otvorenie culprit artérie do 2 hodín (komentovaná kazuistika)
MUDr. Mgr. Jozef Rusnák
Gastroenterologická ambulancia, Železničná nemocnica s poliklinikou, Košice , Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, externý doktorand v odbore Verejné zdravotníctvo
Duodenogastrický reflux u polymorbídnej pacientky
Duodenogastrický reflux (DGR) charakterizujeme ako retrográdny presun duodenálneho obsahu z dvanástnika do žalúdka. Považuje sa za kauzálnu príčinu biliárnej gastritídy. Jeho najčastejšou príčinou sú cholecystektómia, prípadne funkčné a organické ochorenia žlčových ciest. Základom diagnostiky je ezofagogastroduodenoskopické vyšetrenie s nálezom žlče v žalúdku, pri histologickom vyšetrení sú prítomné prejavy chronického zápalu. Dlhodobý duodenogastrický reflux zodpovedá za vznik metaplázie sliznice. V článku prezentujeme prípad polymorbídnej pacientky s DGR, jeho klinický obraz, diagnostiku a spôsob liečby. Účinnou farmakoterapiou DGR sú lieky zo skupiny prokinetík, ktoré podporujú motilitu žalúdka a tým znižujú spätný návrat tráveniny.
Kľúčové slová: duodenogastrický reflux, definícia, diagnostika, terapia

Duodenogastric reflux in polymorphic patient
Duodenogastric reflux is characterized as a retrograde shift of duodenal contents from the duodenum to the stomach. It is considered as a casual cause of biliary gastritis. Diagnosis is based on an esophagogastroduodenoscopic examination with gall bladder, histological examination of chronic inflammation. Long-term duodenogastric reflux is responsible for mucosal metaplasia. We present a case of a polymorphic patient with DGR and its clinical picture, diagnosis and treatment. The drugs have an effect on DGR, mainly drugs from the group of prokinetics, which promote stomach motility and thus reduce the return of the digestive tract.
Key words: duodenogastric reflux, definition, diagnosis, therapy
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD. – prezidentka SSUMaMK
MUDr. Štefan Trenkler, PhD. – vedecký sekretár SSUMaMK
Správa z 10. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof vo Vyhniach – 1. časť
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
TAS-102 zlepšuje prežívanie aj pri pokročilej rakovine žalúdka
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Pavel Turčan
Centrum MEDIOL, s.r.o., Ordinace sexuologie a andrologie, Olomouc
Specifka urologické a andrologické léčby LGBT komunity
V SKRATKE
Mgr. Markéta Obrovská
Ústavní lékárna IKEM
Cestovní lékárnička – jaké léky brát s sebou na cesty a jak je uchovávat?
created by © zooom.sk s.r.o.