Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Radovan Juríček
III. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Úskalia suplementácie železa (menej môže byť viac)
MUDr. Petra Vrbová
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Sarkopénia v internej medicíne
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Význam enterálnej výživy u ambulantných pacientov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Roman Peschout
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava
Žilní onemocnění v těhotenství a šestinedělí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, ZZS Life Star Emergency, Limbach
PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, PhD.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotně sociální
Účinná laická KPR a otvorenie culprit artérie do 2 hodín (komentovaná kazuistika)
Snahou autorov je sústrediť pozornosť čitateľa prostredníctvom komentovanej kazuistiky posádky záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na závažnú problematiku mimonemocničného zastavenia obehu s iniciálnym defibrilovateľným rytmom pri včasnej fáze akútneho infarktu myokardu. Za predpokladu okamžitej laickej kardiopulmonálnej resuscitácie prvým svedkom a včasnej defibrilácie s následným vyhodnotením 12-zvodového EKG prvou posádkou je možné odhaliť príznaky STEMI a v prípade klinického podozrenia čo najskôr transportovať pacienta na primárnu PKI. Časový interval od volania na tiesňovú linku 155 po odovzdanie pacienta v kardiocentre do 90 minút (aj s KPR) preukázal pre pacienta výborný outcome.
Kľúčové slová: mimonemocničné zastavenie obehu, laická prvá pomoc, včasná defibrilácia, STEMI, primárna PKI

Bystander CPR and successful Primary Percutaneous Coronary Intervention of culprit lesion within two hours (case report)
The authors are presenting a commented case report of out-of-hospital cardiac arrest with initial defibrillated rhythm as a deterioration of acute myocardial infarction. Early detection of STEMI and initialization of rapid transport to PCI depends on several factors as early start of lay CPR provided by bystanders, early defibrillation and achieving of ROSC by the EMS crew and 12leads ECG provided soon after ROSC. The outcome is higher if the time between call to Emergency Medical Dispatching and handover in the hospital is less than 90 minutes.
Key words: out-of-hospital cardiac arrest, first aid, early defibrillation, STEMI, primary percutaneous coronary intervention
MUDr. Mgr. Jozef Rusnák
Gastroenterologická ambulancia, Železničná nemocnica s poliklinikou, Košice , Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, externý doktorand v odbore Verejné zdravotníctvo
Duodenogastrický reflux u polymorbídnej pacientky
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD. – prezidentka SSUMaMK
MUDr. Štefan Trenkler, PhD. – vedecký sekretár SSUMaMK
Správa z 10. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof vo Vyhniach – 1. časť
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
TAS-102 zlepšuje prežívanie aj pri pokročilej rakovine žalúdka
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Pavel Turčan
Centrum MEDIOL, s.r.o., Ordinace sexuologie a andrologie, Olomouc
Specifka urologické a andrologické léčby LGBT komunity
V SKRATKE
Mgr. Markéta Obrovská
Ústavní lékárna IKEM
Cestovní lékárnička – jaké léky brát s sebou na cesty a jak je uchovávat?
created by © zooom.sk s.r.o.