Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Radovan Juríček
III. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Úskalia suplementácie železa (menej môže byť viac)
MUDr. Petra Vrbová
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Sarkopénia v internej medicíne
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Význam enterálnej výživy u ambulantných pacientov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Roman Peschout
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava
Žilní onemocnění v těhotenství a šestinedělí
Tento přehledový článek se zabývá problematikou onemocnění žilního systému u žen v období těhotenství a šestinedělí. V článku jsou popsány změny v těhotenství, které podmiňují a ovlivňují vznik nebo průběh žilních onemocnění. Je podán přehled onemocnění v rozdělení na choroby, které mohou fatálně ovlivnit život těhotné či kojící ženy (trombóza, embolie, krvácení) nebo výrazně zhoršit kvalitu života v období těhotenství a dále v období šestinedělí (varixy, otoky, hemoroidy, bolesti dolních končetin). V přehledu jsou popsány úskalí diagnostiky včetně diferenciální diagnostiky závažných těhotenských patologií (preeklampsie). Dále jsou popsány léčebné možnosti s ohledem na účinnost při maximální bezpečnosti podání v těhotenství a v době kojení s rizikem přestupu do mateřského mléka a ovlivněním života a zdraví novorozence. Článek je přehledem zejména pro lékaře, kteří se s problematikou žilních onemocnění v těhotenství a v době kojení nesetkávají pravidelně.
Kľúčové slová: trombóza, embolie, krvácení, varixy, otoky končetin, hemoroidy, venofarmaka, těhotenství, šestinedělí, kojení

Venous diseases in pregnancy and puerperium
This review article deals with the problem of venous system diseases in women during pregnancy and puerperium. Changes in pregnancy that determine and affect the onset or course of venous pathological conditions are described in the article. An outline of illnesses that can affect the life of a pregnant or nursing woman (thrombosis, embolism, bleeding) or significantly impair the quality of life during pregnancy and during the puerperium (varices, swelling, hemorrhoids, lower limb pain) is presented. The overview describes the pitfalls of diagnostics including differential diagnosis of serious pregnancy pathologies (preeclampsia). Further, therapeutic options are described with regard to efficacy at maximum safety in pregnancy and during breastfeeding with the risk of transfer into breast milk and influencing the life and health of a newborn. The article is the overview especially for doctors who do not meet the issue of venous diseases during pregnancy and during breastfeeding regularly.
Key words: trombosis, embolism, bleeding, varices, swelling of limbs, hemorrhoid, venoactive drugs, pregnancy, the puerperium, breast feeding
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, ZZS Life Star Emergency, Limbach
PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, PhD.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotně sociální
Účinná laická KPR a otvorenie culprit artérie do 2 hodín (komentovaná kazuistika)
MUDr. Mgr. Jozef Rusnák
Gastroenterologická ambulancia, Železničná nemocnica s poliklinikou, Košice , Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, externý doktorand v odbore Verejné zdravotníctvo
Duodenogastrický reflux u polymorbídnej pacientky
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD. – prezidentka SSUMaMK
MUDr. Štefan Trenkler, PhD. – vedecký sekretár SSUMaMK
Správa z 10. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof vo Vyhniach – 1. časť
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
TAS-102 zlepšuje prežívanie aj pri pokročilej rakovine žalúdka
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Pavel Turčan
Centrum MEDIOL, s.r.o., Ordinace sexuologie a andrologie, Olomouc
Specifka urologické a andrologické léčby LGBT komunity
V SKRATKE
Mgr. Markéta Obrovská
Ústavní lékárna IKEM
Cestovní lékárnička – jaké léky brát s sebou na cesty a jak je uchovávat?
created by © zooom.sk s.r.o.