Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická ambulancia Pezinok
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Adam Žaludek, MBA
3.lékařská fakulta UK – Kabinet veřejného zdravotnictví,Psychiatrická nemocnice Bohnice
Bezpečí prostředí jako důležitý atribut redukce sebevražedného jednání hospitalizovaných pacientů
MUDr. Vanda Franková,
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
MUDr. Ivana Horská
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Psychiatrické příznaky u Parkinsonovy nemoci ve vyšším věku
MUDr. Martin Hýža
Psychiatrické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Katedra neurologie a psychiatrie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Máme důkazy pro účinnost vysokých dávek olanzapinu?
Ve snaze o prolomení rezistence u pacientů se schizofrenií je jednou z možností překročení maximální doporučené denní dávky olanzapinu. Tento postup se může opřít o doporučení expertů, ale i několik randomizovaných, dvojitě zaslepených studií, které srovnávaly efekt vysokých dávek (25–45 mg/d) s běžnými dávkami klozapinu a nalezly stejnou účinnost. Vyšší dávky jeví obecně dobrou snášenlivost, s výjimkou častého nárůstu hmotnosti. Při titraci vyšších dávek je doporučen monitoring plazmatických hladin a sledování klinických příznaků toxicity.
Kľúčové slová: olanzapin, schizofrenie, farmakorezistence

Is there an evidence for the efficacy of high-dose olanzapine?
High-dose olanzapine is an option in the effort to break the pharmacoresistance in the treatment of schizophrenia. This is grounded both by the expert recommendations and a few randomized, double-blind trials that compared the efficacy of high-dose olanzapine (25–45 mg/d) with recommended-dose clozapine and found the same efficacy of both. High doses are generally well tolerated with the exception of the increase of weight. Therapeutic drug monitoring is recommended while titrating high doses and one has to take care of potential signs of toxicity.
Key words: olanzapine, schizophrenia, pharmacoresistance
MUDr. Zuzana Vančová, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Prečo som si (ne)vybral psychiatriu?
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Doc. Mgr. et Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Koncept hedónie v antických filozofických teóriách
MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.
Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Mgr. Miroslava Zimányiová, PhD.
Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava
PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava
doc. Mgr. Anton Heretik Jr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Subjektívna funkčnosť a spokojnosť so životom u pacientov s poruchami z okruhu schizofrenického spektra
MUDr. Zdenka Trokanová
II. oddelenie, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Akútna dystónia indukovaná metoklopramidom komplikovaná epileptickými záchvatmi v priebehu abstinenčného syndrómu
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha
Příznivý vliv antidepresiva vortioxetinu na sexuální dysfunkce
V SKRATKE
MUDr. Martin Vyhnálek
Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Prah, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Frontotemporální demence
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Michal Patarák
II. psychiatrická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Komentár k článku „Závislosť“ od sexu ako staronový fenomén? Psychiatr. prax, 2018,19(1):8-12
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezidentka výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
Správa z XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu (Žilina, 21.− 23. jún 2018)
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
Mgr. Lenka Maťhová 
Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s., Třeboň
Canisterapie u seniorů s demencí
Mgr. Roman Pešek
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA, Praha, Psychosomatická klinika, Praha
Psychorozchod, KBT a kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.