Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. - člen redakčnej rady Via Practica
Vážené kolegyne a vážení kolegovia
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, MED PED centrum, Bratislava
Súčasná situácia v manažmente obéznych pacientov na Slovensku. Koncept národného komplexného manažmentu obezity v Slovenskej republike
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a Inštitútu sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Chronické srdcové zlyhávanie – špecifiká u seniorov
MUDr. Ondřej Fibigr
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba
Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Dermatovenerologické oddělení, Fakultní nemocnice Brno
Zánět jako příčina chronického žilního onemocnění
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
PharmDr. Andrea Gažová
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Známe a neznáme fakty o diklofenaku
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Institut neuropsychiatrické péče, Praha
Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti z pohledu neurologa
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Nové Zámky
Kartotéka VLD – základná dokumentácia o pacientovi – večne živý problém?
Schopnosť zdokumentovať postupy lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom v podmienkach transformujúceho sa zdravotníctva sa stáva zásadným problémom, najmä z pohľadu kvality zdravotnej starostlivosti, možnosti jej hodnotenia. Do vedomia širokej zdravotníckej verejnosti je potrebné zafixovať poznatok, že korektné vedenie zdravotnej dokumentácie, zápisu lekárov v nemocnici, v primárnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti je významným predpokladom odborne správnych postupov, dobre vedený zápis môže byť spoľahlivou ochranou lekára v sporných prípadoch. Nevyhnutnou podmienkou na plné sústredenie na odborné činnosti je vytvoriť organizačné a prevádzkové predpoklady, odbúrať diverzné činnosti, ktoré nadmerne a nadbytočne zaťažujú lekárov, skracujú čas, ktorý je možné využiť v prospech starostlivosti o pacienta. Dynamický vývoj spoločnosti a medicíny, stúpajúce nároky pacientov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ZS) prinášajú zamyslenie nad novými paradigmami dnešnej medicíny, ktoré si zrejme žiadajú i adekvátne legislatívne podchytenie, zodpovedajúce realite poskytovanej ZS.
Kľúčové slová: všeobecný lekár pre dospelých, zdravotná dokumentácia, zápis poskytnutej zdravotnej starostlivosti, kvalita vedenia dokumentácie

GP`s card file – basic documentation of patients – everlasting problem?
The ability to document the physician‘s procedures in providing health care to patients in conditions of transforming healthcare becomes a major problem, particularly from the point of view of the quality of health care, the possibility of its assessment. It is necessary to acknowledge the awareness of the broad medical community that the correct management of medical records, enrollment of doctors in the hospital, primary and specialist outpatient care is a prerequisite for professional good practice, well-kept registration can be a reliable protection of a doctor in disputed cases. For a full focus on professional activities, it is a prerequisite to create organizational and operational assumptions, to discourage diversified activities that excessively burden physicians, shorten the time that can be used for patient care. The dynamic development of society and medicine, the rising demands of patients for healthcare provide reflection on the new paradigms of today‘s medicine, which are apparently demanding an adequate legislative underpinning, corresponding to the reality of the work of health workers.
Key words: general medical practitioner for adults, health documentation, registration of provided health care, quality of documentation management
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Mgr. Eva Onačillová
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice
Doc. MUDr. Viola Vargová, PhD.
I. interná klinika, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Podpora nefajčenia v rámci primárnej zdravotnej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky
MUDr. Michaela Macháčová
Všeobecný lekár pre dospelých, Topoľčany
Prínos všeobecného praktického lekára v skríningu, liečbe a prevencii komplikácií pri fibrilácii predsiení – epidemiologické dáta priamo z praxe
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice
„Patologická sexuální agresivita“ v praxi
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolizmu, 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolizmu, 1. LF UK a VFN v Praze, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Erika Kalinová
Psychiatrická nemocnice Bohnice
MUDr. Zuzana Provazníková
Psychiatrická nemocnice Bohnice
MUDr. Bc. Kristina Sadílková
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Nejčastější příčina úmrtí psychiatrických pacientů: nebojme se ji léčit
MUDr. Jana Hoozová
Liečebňa sv. Františka, Bratislava
Rozhodovanie o dialýze v seniorskom veku
created by © zooom.sk s.r.o.