Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. - člen redakčnej rady Via Practica
Vážené kolegyne a vážení kolegovia
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, MED PED centrum, Bratislava
Súčasná situácia v manažmente obéznych pacientov na Slovensku. Koncept národného komplexného manažmentu obezity v Slovenskej republike
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a Inštitútu sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Chronické srdcové zlyhávanie – špecifiká u seniorov
MUDr. Ondřej Fibigr
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba
Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Dermatovenerologické oddělení, Fakultní nemocnice Brno
Zánět jako příčina chronického žilního onemocnění
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
PharmDr. Andrea Gažová
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Známe a neznáme fakty o diklofenaku
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Institut neuropsychiatrické péče, Praha
Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti z pohledu neurologa
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Nové Zámky
Kartotéka VLD – základná dokumentácia o pacientovi – večne živý problém?
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Mgr. Eva Onačillová
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice
Doc. MUDr. Viola Vargová, PhD.
I. interná klinika, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Podpora nefajčenia v rámci primárnej zdravotnej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky
MUDr. Michaela Macháčová
Všeobecný lekár pre dospelých, Topoľčany
Prínos všeobecného praktického lekára v skríningu, liečbe a prevencii komplikácií pri fibrilácii predsiení – epidemiologické dáta priamo z praxe
Cieľ: Cieľom našej práce bolo získať údaje o prevalencii fibrilácie predsiení (FP) a výskyte najčastejších komorbidít u týchto pacientov v našej ambulancii. Posúdiť kvalitu antikoagulačnej liečby u pacientov s FP. Poukázať na rizikové faktory (RF), ktoré sa podieľajú na vzniku FP, a upozorniť na dôležitosť aktívneho vyhľadávania (skríningu) FP u pacientov s RF. Pacienti a metódy: Do prieskumu boli zaradení pacienti s nevalvulárnou FP, ktorí boli ošetrení na našej ambulancii v období od 1. 3. 2016 do 1. 5. 2017. Sledovali sme u nich výskyt najčastejších komorbidít. U pacientov s RF pre vznik FP sme kontrolovali pulz a pri detekcii iregulárneho pulzu bolo zhotovené 12-zvodové EKG. Pri verifikovaní FP na EKG (ak bol pacient stabilizovaný a nevyžadoval akútnu hospitalizáciu) bola začatá antikoagulačná terapia podľa skórovacieho systému CHA2DS2VASc > 2. Výsledky: Prevalencia FP na našej ambulancii v danom období bola 3,8 %. Najčastejšou komorbiditou bola arteriálna hypertenzia. Antikoagulačnú liečbu dostávalo 77,4 % pacientov, na antiagregačnej liečbe bolo 19,4 % pacientov, bez akejkoľvek terapie 3,2 % pacientov i napriek splneniu kritérií podľa CHA2DS2VASc skórovacieho systému. Záver: Incidencia a prevalencia FP je vysoká a zvyšuje sa s vekom. Všeobecný lekár pre dospelých (VLD) zohráva kľúčovú úlohu v skríningu FP. Včasné začatie a dobrá kontrola antikoagulačnou liečbou pomáha znižovať tromboembolické komplikácie, predovšetkým cievnu mozgovú príhodu (CMP).
Kľúčové slová: epidemiológia, skríning, prevencia

Contribution of general practitioner to screening, treatment and prevention complication by atrial fibrillation – epidemiological data from practice of general practitioner
Aim: The aim of our study was to obtain data of prevalence of atrial fibrillation (AF) and incidence of the most common comorbidities by patients with AF at our office. We assessed the quality of the anticoagulation therapy at AF. We focused on risk factors which play an important role in the incidence of the atrial fibrillation. The screening of AF by the patients with present risk factors is very important. Patients and methods: Recruited were all patients with AF during period from 1 March 2016 to 1 May 2017. We controlled the pulse by the patients with risk factors of atrial fibrillation. In the case of irregular pulse, ECG was performed. AF detected on ECG (patient was in good condition without acute symptoms which would require hospital admission) we assessed the stroke risk according to CHA2DS2VASc > 2 and the anticoagulation therapy was initiated. Results: The prevalence of AF in our study was 3.8 %. The most common comorbidity was arterial hypertension. Anticoagulation therapy was given 77.4 % of patients, antiplatelet therapy was given 19.4 %, without any therapy were 3.2 % of patients nevertheless they had CHA2DS2VASc > 2. Conclusion: The incidence and prevalence of AF in adult population is high and increases with age. General practitioners (GP) play an important role in AF screening. Immediately initiated and well controlled anticoagulation therapy helps to decrease thromboembolic complication, especially stroke.
Key words: epidemiology, screening, prevention
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice
„Patologická sexuální agresivita“ v praxi
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolizmu, 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolizmu, 1. LF UK a VFN v Praze, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Erika Kalinová
Psychiatrická nemocnice Bohnice
MUDr. Zuzana Provazníková
Psychiatrická nemocnice Bohnice
MUDr. Bc. Kristina Sadílková
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Nejčastější příčina úmrtí psychiatrických pacientů: nebojme se ji léčit
MUDr. Jana Hoozová
Liečebňa sv. Františka, Bratislava
Rozhodovanie o dialýze v seniorskom veku
created by © zooom.sk s.r.o.