Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. - člen redakčnej rady Via Practica
Vážené kolegyne a vážení kolegovia
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, MED PED centrum, Bratislava
Súčasná situácia v manažmente obéznych pacientov na Slovensku. Koncept národného komplexného manažmentu obezity v Slovenskej republike
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a Inštitútu sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Chronické srdcové zlyhávanie – špecifiká u seniorov
MUDr. Ondřej Fibigr
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba
Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Dermatovenerologické oddělení, Fakultní nemocnice Brno
Zánět jako příčina chronického žilního onemocnění
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
PharmDr. Andrea Gažová
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Známe a neznáme fakty o diklofenaku
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Institut neuropsychiatrické péče, Praha
Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti z pohledu neurologa
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Nové Zámky
Kartotéka VLD – základná dokumentácia o pacientovi – večne živý problém?
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Mgr. Eva Onačillová
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice
Doc. MUDr. Viola Vargová, PhD.
I. interná klinika, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Podpora nefajčenia v rámci primárnej zdravotnej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky
Podpora nefajčenia by mala byť vykonávaná erudovanými zdravotníckymi pracovníkmi. Cieľom výskumu bolo zistiť efektívnosť vykonávania podpory nefajčenia u všeobecných lekárov pre dospelých. Elektronický dotazník bol zaslaný 609 lekárom, z ktorých odpovedalo 18,7 % (n = 114). Údaje boli zozbierané od marca 2013 do januára 2014. Fajčiarsku anamnézu vykonáva u pacientov rutinne 46,1 % lekárov. Minimálnu intervenciu poskytuje 85,1 % a motivačnú intervenciu 52,6 %. Väčšina lekárov nevyužíva Fagerströmov dotazník ani metódy na objektivizáciu fajčiarskeho návyku. Nefarmakologickú intervenciu poskytuje 18,5 % lekárov a farmakologickú intervenciu 51 % leká- rov. Takmer 81 % lekárov nespolupracuje s poradňou odvykania od fajčenia na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Odborné smernice využíva 24,6 % z nich a takmer 58 % uviedlo, že nemá v tejto oblasti dostatok informácii. Ženy-lekárky vykonávajú fajčiarsku anamnézu u pacientov rutinne vo väčšej miere ako muži (p = 0,03). Nezaznamenali sme signifikantné rozdiely v poskytovaní podpory nefajčenia medzi dvoma vekovými skupinami. Možno predpokladať, že trendy v poskytovaní pomoci lekárov v tejto problematike sa rokmi nezmenili. Lekári si nie sú istí svojimi vedomosťami alebo nemajú dostatok vedomostí v tejto problematike. Tento problém pretrváva i v zahraničí. Zahraniční lekári v porovnaní s našimi ale častejšie využívajú odborné smernice a farmakologickú intervenciu. Možno taktiež predpokladať, že ženy-lekárky sa dôslednejšie a častejšie venujú vykonávaniu rutinnej fajčiarskej anamnézy.
Kľúčové slová: podpora nefajčenia, všeobecní lekári, fajčenie, podpora zdravia, odvykanie od fajčenia

Non-smoking promotion within the primary health care in the conditions of Slovak Republic
Non-smoking promotion should be provided by qualified health professionals. The aim of the research was to determine the effectiveness of the implementation of non-smoking support from aspect of general practitioners (GPs). Electronic questionnaire was sent to 609 GPs, 18.7 % (n = 114) of them responded. Data were collected from March 2013 to October 2014. 46.1 % of GPs reported to take smoking history routinely. Minimal intervention is provided by 85.1 % of GPs and motivational intervention only by 52.6 % of them. Most of GP´s do not use the Fagerström questionnaire or methods for objectivization of the tobacco use. 18,5 % of GP´s provide non-pharmacological intervention and 51 % of them do not provide pharmacological intervention. Almost 81 % of GP´s do not cooperate with the advisory smoking cessation centers at the Regional Public Health Authorities (ASC RPHA). 24.6 % of GP´s use guidelines and almost 58 % of them reported a lack of information in this field. Women-GP´s take smoking history routinely more frequently than men. Regarding GPs, no significant differences in the provision of non-smoking assistance by age was found. It can be supposed, that the trends in the provision of assistance by physicians have not changed over the years. GP´s are not sure of their knowledge or have lack of knowledge in this field. This problem persists even abroad. Foreign GP´s in comparison with ours use scientific guidelines and pharmacological interventions more. It can be assumed, that female GP´s are more consistent and more frequently perform a routine smoking history.
Key words: promotion of non-smoking, general practitioners, smoking, health promotion, smoking cessation
MUDr. Michaela Macháčová
Všeobecný lekár pre dospelých, Topoľčany
Prínos všeobecného praktického lekára v skríningu, liečbe a prevencii komplikácií pri fibrilácii predsiení – epidemiologické dáta priamo z praxe
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice
„Patologická sexuální agresivita“ v praxi
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolizmu, 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolizmu, 1. LF UK a VFN v Praze, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Erika Kalinová
Psychiatrická nemocnice Bohnice
MUDr. Zuzana Provazníková
Psychiatrická nemocnice Bohnice
MUDr. Bc. Kristina Sadílková
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Nejčastější příčina úmrtí psychiatrických pacientů: nebojme se ji léčit
MUDr. Jana Hoozová
Liečebňa sv. Františka, Bratislava
Rozhodovanie o dialýze v seniorskom veku
created by © zooom.sk s.r.o.