Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti , Metabol KLINIK, s. r. o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Cukrová 3, 811 08 Bratislava
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Obezita a artériová hypertenzia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., FESC
Oddelenie akútnej kardiológie, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Vasiľ Hricák jr
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
Diabetes mellitus a protidoštičková liečba: I. časť Protidoštičková liečba aspirínom u diabetika: primárna a sekundárna prevencia
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED, s. r. o., Interná a diabetologická ambulancia, Košice
Kombinovaná liečba artériovej hypertenzie u diabetikov 2. typu
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Chronické zlyhávanie srdca a starnúca populácia. Zmeny demografie a dôsledky pre modernú stratégiu liečby a manažment
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
II. neurologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Prvé príznaky sclerosis multiplex a význam včasnej liečby
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Recidivujúce zápaly močových ciest, možnosti liečby a profylaxie
Infekcia močových ciest (IMC) je definovaná ako zápalová reakcia urotelu na inváziu mikroorganizmov (zvyčajne baktérií) a je výsledkom interakcie medzi uropatogénom a hostiteľom. Recidivujúce IMC (rIMC) sú opakované nekomplikované a/alebo komplikované IMC s frekvenciou najmenej troch IMC/rok alebo minimálne dvoch IMC za posledných šesť mesiacov. Hoci rIMC zahŕňajú ako infekciu dolných močových ciest (cystitídu), tak aj infekciu horných močových ciest (pyelonefritídu); pri opakovanej pyelonefritíde by sa mala urýchlene zvážiť a diagnostikovať možná komplikovaná etiológia. Opakované IMC sú bežné. Rizikové faktory (vek, osobná a rodinná anamnéza IMC, atrofická vaginitída spôsobená nedostatkom estrogénu, cystokéla a pod.) rIMC sú známe najmä u žien. Diagnóza rIMC by mala byť potvrdená kultiváciou moču. Rozsiahla diagnostika zahŕňajúca cystoskopiu, zobrazovanie atď. sa bežne neodporúča, pretože diagnostický výťažok je nízky. Mala by sa však bezodkladne vykonať v atypických prípadoch, napríklad ak existuje podozrenie na urolitiázu alebo obštrukciu močových ciest. Prevencia rIMC zahŕňa poradenstvo týkajúce sa vyhýbania sa rizikovým faktorom, ne-antimikrobiálne opatrenia a antimikrobiálnu profylaxiu. Tieto postupy by mali nasledovať v tomto poradí. Existuje veľa ne-antimikrobiálnych opatrení odporúčaných pri rIMC, ale len málo z nich je podporovaných dobre navrhnutými štúdiami. Antimikrobiálne látky sa môžu podávať ako kontinuálna nízkodávková profylaxia po dlhšie obdobie alebo ako postkoitálna profylaxia, keďže obidva režimy znižujú výskyt rIMC. U spolupracujúcich a oboznámených pacientov by sa mala zvážiť samodiagnostika a samoošetrenie s krátkodobým režimom antimikrobiálneho lieku. Musia sa identifikovať a liečiť akékoľvek urologické rizikové faktory. Značný reziduálny moč by mal byť optimálne liečený vrátane čistej intermitentnej katetrizácie, ak je to považované za vhodné.
Kľúčové slová: recidivujúca IMC, definícia, diagnostika, terapia, prevencia

Recurrent urinary tract infection, treatment options and prophylaxis
Urinary tract infection (UTI) is defined as inflammatory response of the urothelium to microorganism (usually bacteria) invasion and is the result of interaction between the uropathogen and the host. Recurrent UTIs (rUTIs) are recurrences of uncomplicated and/or complicated UTIs, with a frequency of at least three UTIs/year or two UTIs in the last six months. Although rUTIs include both lower tract infection (cystitis) and upper tract infection (pyelonephritis), repeated pyelonephritis should be considered and diagnosed as a possible complicated etiology. Recurrent UTIs are common. Risk factors (age, personal and family history of UTI, atrophic vaginitis due to oestrogen deficiency, cystocoele, etc.) rUTI are known mainly in women. Diagnosis of rUTI should be confirmed by urine culture. An extensive routine workup including cystoscopy, imaging, etc. is not routinely recommended as the diagnostic yield is low. However, it should be performed without delay in atypical cases, for example, if urolithiasis or urinary tract obstruction is suspected. Prevention of rUTIs includes counselling regarding avoidance of risk factors, non-antimicrobial measures and antimicrobial prophylaxis. These interventions should be attempted in this order. There are many non-antimicrobial measures recommended for rUTIs but only a few are supported by well-designed studies. Antimicrobials may be given as continuous low-dose prophylaxis for longer periods, or as post-coital prophylaxis, as both regimens reduce the rate of rUTI. In patients with good compliance, self-diagnosis and self-treatment with a short course regimen of an antimicrobial agent should be considered. Any urological risk factors must be identified and treated. Significant residual urine should be treated optimally, including by clean intermittent catheterization when judged to be appropriate.
Key words: recurrent UTI, definition, diagnosis, therapy, prevention
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA
Centrum pre očkovanie rizikových detí a dorastu, Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Možnosti a úskalia očkovania pacientov s nádorovými ochoreniami
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Adriana Šimková, PhD.
Ambulancia všeobecného lekára a internistu, Pezinok
Denzitometria a iné preventívne vyšetrenia alebo aké preventívne vyšetrenia v ambulancii všeobecného lekára chýbajú
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Ivan Martinka
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Mgr. Slavomíra Mattošová
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Lucia Kucháriková
Neurologické oddelenie, Forlife, n. o., Všeobecná nemocnica Komárno
MUDr. Eva Hanáčková
Neurologické oddelenie, Forlife, n. o., Všeobecná nemocnica Komárno
Doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
Centrum pre metabolické ochorenia, DFNsP, Bratislava
Chronická hepatopatia ako mylná diagnóza adultnej formy Pompeho choroby
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Centrum pre hypertenziu, Košice
Artériová hypertenzia – súčasné klinické trendy 2017 XV. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika) 2. časť
MEDICÍNA PRE PRAX, kongres lekárov 1. kontaktu – základné zhrnutie 13. ročníka
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Karolína Baumgartnerová
Detska dermatovenerologicka klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detska dermatovenerologicka klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ján Baumgartner
Laser Centrum Paracelsi, Bratislava, Dermatovenerologicka klinika LF UK, Bratislava
Poštipnutie pavúkom Cheiracanthium punctorium – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.