Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia
TÉMA ROKA
Mgr. Zuzana Janáková
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Súčasné možnosti ovplyvnenia morfologických a funkčných vlastností bieleho a hnedého tukového tkaniva u pacientov s obezitou
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Peter Michalka, PhD.
Pneumologická ambulancia, Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
Kardiovaskulárne komorbidity pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Aktuálny prístup k manažmentu astmy, novinky z aktualizácie smerníc GINA
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Ústav výživy, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
STEMI – zásady včasného manažmentu
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akademika L. Dérera, Bratislava
Polyautoimunita ako významný diferenciálne diagnostický problém u pacientov so sclerosis multiplex
MUDr. Peter Bobčák
Všeobecná ambulancia pre dospelých – APB, s. r. o., Liptovský Mikuláš
Primárna hyperparatyreóza – kazuistika
MUDr. Miriam Polanová, MPH
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Košice, Neurologická ambulancia, Košice
PhDr. Martina Chylová, PhD.
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Košice, I. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Mgr. Iveta Nagyová, PhD.
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Košice
Vplyv únavy na kvalitu života u pacientov so sclerosis multiplex
Úvod: Sclerosis multiplex (SM) patrí medzi chronické demyelinizačné ochorenia nervového systému a vedie k širokému spektru klinických príznakov. SM má výrazný funkčný dopad na pacienta, hendikepuje pacienta a obmedzuje jeho schopnosť vykonávať bežné aktivity. Invalidizuje prevažne ľudí v mladom a strednom veku, čo má výrazný celospoločenský dosah. Únava patrí medzi najčastejšie a dominantné príznaky sclerosis multiplex. Cieľ: Cieľom našej práce bolo bližšie opísať vplyv únavy na kvalitu života pacientov so SM aj vo vzťahu k sociodemografickým ukazovateľom a klinickým parametrom. Metódy: Skúmaný súbor pozostával z 223 pacientov z východného Slovenska (67 % žien, priemerný vek 38,9 ± 10,8 rokov, priemerná dĺžka trvania ochorenia 5,8 ± 4,2 rokov). Klinický stav pacientov bol hodnotený neurológom pomocou EDSS škály. Únava pacientov bola hodnotená dotazníkom Multidimenzionálna škála únavy (MFI-20). Na hodnotenie fyzického a mentálneho komponentu kvality života bol použitý dotazník SF-36 (Short Form-36 Health Survey). Dáta boli analyzované pomocou lineárnej regresnej analýzy. Záver: Regresná analýza potvrdila náš predpoklad, že únava výrazne ovplyvňuje fyzický a ešte výraznejšie mentálny komponent kvality života SM pacientov.
Kľúčové slová: sclerosis multiplex, únava, kvalita života, funkčný stav, EDSS, neurologický deficit

Impact of fatigue on quality of life of patients with multiple sclerosis
Introduction: Multiple sclerosis (MS) is a chronic neurological disease leading to a wide spectrum of clinical disabilities. MS has a significant functional impact on the patient and limits patient’s ability to carry out normal activities. The disease may lead to a wide spectrum of physical and non-physical disabilities among young and middle-aged adults. Fatigue is one of the most common symptoms of multiple sclerosis. Objective: Our study focused on the impact of fatigue on quality of life of patients with MS in relation to socio-demographic indicators and clinical parameters. Methods: We collected data from 223 patients from eastern Slovakia (67 % females mean age 38.9 ± 10.8 years, mean disease duration 5.8 ± 4.2 years). Kurtzke’s Expanded Disability Status Scale was used to assess functional disability. Fatigue was assessed by Multidimensional fatigue inventory (MFI-20). HRQoL was assessed using the Physical and Mental Component Summary (PCS, MCS) of the Short Form-36 Health Survey (SF-36). Multiple linear regressions were used to analyze the data. Conclusion: Results of regression analysis confirmed, that fatigue significantly affects physical and even more mental components of quality of life.
Key words: multiple sclerosis, fatigue, health related quality of life (HRQ), functional status, EDSS, neurological impairment
PARAGRAF
JUDr. Lucia Laciaková, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
MUDr. Norbert Moravanský, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava, Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Predchádzajúce prianie a prianie nebyť resuscitovaný v právnom poriadku Slovenskej republiky
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Centrum pre hypertenziu,
Artériová hypertenzia – súčasné klinické trendy 2017 - XV. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika) 1. časť
6th CECON Central European Congress on Obesity & 15th Slovak Congress on Obesity - odborný program
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Kateřina Fajkošová
Esthé – Klinika estetické medicíny, a. s., Praha
Chemický peeling k odstraňování pigmentací
created by © zooom.sk s.r.o.