Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia
TÉMA ROKA
Mgr. Zuzana Janáková
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Súčasné možnosti ovplyvnenia morfologických a funkčných vlastností bieleho a hnedého tukového tkaniva u pacientov s obezitou
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Peter Michalka, PhD.
Pneumologická ambulancia, Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
Kardiovaskulárne komorbidity pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Aktuálny prístup k manažmentu astmy, novinky z aktualizácie smerníc GINA
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Ústav výživy, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
STEMI – zásady včasného manažmentu
Akútny koronárny syndróm (AKS) je v priemyselných krajinách hlavnou príčinou mortality. Podľa EKG obrazu delíme AKS na dve hlavné skupiny: 1. infarkt myokardu s eleváciou segmentov ST (STEMI) a 2. AKS bez elevácií segmentov ST (NSTE AKS). Patofyziologickým podkladom STEMI je uzáver infarktovej koronárnej tepny, liečebná stratégia spočíva v rýchlom uskutočnení reperfúznej liečby (priama perkutánna intervencia alebo aplikácia fibrinolytického agens). Úspešná a včasná reperfúzia myokardu ovplyvní veľkosť infarktového ložiska a ochráni systolickú funkciu ľavej komory. Cieľom príspevku je prakticky a zjednodušene vysvetliť postup pri včasnom manažmente STEMI zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa ako prví stretávajú s pacientom s prejavmi akútneho infarktu a podieľajú sa na rýchlej diagnostike STEMI (záchranári, všeobecní lekári, lekári urgentných príjmov, ambulantní internisti, kardiológovia). Včasný manažment STEMI vyžaduje čo najrýchlejšiu diagnostiku (EKG diagnostiku do 10 minút od prvého medicínskeho kontaktu), liečbu a okamžitý transport posádkou záchrannej zdravotnej služby priamo do kardiocentra.
Kľúčové slová: STEMI, včasný manažment, časové intervaly, primárna perkutánna koronárna intervencia (pPKI), záchranná zdravotná služba

STEMI – principles of timely management
Acute coronary syndromes represent leading cause of mortality in developed countries. Two categories of patients may be encountered: 1. myocardial infarction with persistent ST segments elevation (STEMI) and 2. acute coronary syndrome without ST segment elevation (NSTEACS). In STEMI total occlusion of coronary artery prevails and rapid reperfusion by primary angioplasty or fibrinolytic therapy is the main therapeutic objective. Successful and persistent reperfusion may influence myocardial infarction size and preserve left ventricular systolic function. The aim of the paper is to explain in practice and in a simplified way the STEMI timely management of healthcare professionals who are first faced with patients with acute heart attacks and are involved in rapid diagnosis of STEMI (rescuers, general practitioners, emergency doctors, doctor of internal medicine, cardiologists). Early management of STEMI requires the fastest diagnosis (ECG diagnosis within 10 minutes of first medical contact), treatment, and immediate transportation by the emergency medical service directly to the cardiocentre.
Key words: myocardial infarction with ST segments elevation (STEMI), timely and early management, time intervals, primary PCI (pPCI), emergency medical service (EMS)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akademika L. Dérera, Bratislava
Polyautoimunita ako významný diferenciálne diagnostický problém u pacientov so sclerosis multiplex
MUDr. Peter Bobčák
Všeobecná ambulancia pre dospelých – APB, s. r. o., Liptovský Mikuláš
Primárna hyperparatyreóza – kazuistika
MUDr. Miriam Polanová, MPH
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Košice, Neurologická ambulancia, Košice
PhDr. Martina Chylová, PhD.
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Košice, I. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Mgr. Iveta Nagyová, PhD.
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Košice
Vplyv únavy na kvalitu života u pacientov so sclerosis multiplex
PARAGRAF
JUDr. Lucia Laciaková, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
MUDr. Norbert Moravanský, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava, Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Predchádzajúce prianie a prianie nebyť resuscitovaný v právnom poriadku Slovenskej republiky
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Centrum pre hypertenziu,
Artériová hypertenzia – súčasné klinické trendy 2017 - XV. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika) 1. časť
6th CECON Central European Congress on Obesity & 15th Slovak Congress on Obesity - odborný program
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Kateřina Fajkošová
Esthé – Klinika estetické medicíny, a. s., Praha
Chemický peeling k odstraňování pigmentací
created by © zooom.sk s.r.o.