Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia
TÉMA ROKA
Mgr. Zuzana Janáková
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Súčasné možnosti ovplyvnenia morfologických a funkčných vlastností bieleho a hnedého tukového tkaniva u pacientov s obezitou
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Peter Michalka, PhD.
Pneumologická ambulancia, Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
Kardiovaskulárne komorbidity pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc
Chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) možno predchádzať a ide o liečiteľnú chorobu. Podieľa sa na významnej svetovej morbidite a mortalite. Predstavuje heterogénny syndróm s dominantným postihnutím pľúc. Súčasťou choroby sú prítomné komorbidity. Medzi najčastejšie a najzávažnejšie komorbidity patria choroby kardiovaskulárneho systému. Cieľom tohto článku je priniesť komplexný pohľad na problematiku kardiovaskulárnych komorbidít u pacientov s CHOCHP. Samotná CHOCHP je silným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych chorôb nezávisle od fajčenia. Všeobecne platí, že so znižujúcimi hodnotami pľúcnych funkcií sa zvyšuje riziko kardiovaskulárnej mortality. Medzi najčastejšie kardiovaskulárne choroby u pacientov s CHOCHP patrí srdcové zlyhanie a ischemická choroba srdca. Srdcové zlyhávanie má často podobné symptómy ako CHOCHP, a tak môže spôsobiť významné diferenciálne diagnostické problémy. Okrem fajčenia sú ďalšími známymi rizikovými faktormi kardiovaskulárnych chorôb vyšší vek a zníženie telesnej aktivity. Rizikové faktory umocňuje hypoxémia, ktorá je prítomná u pacientov s ťažkým stupňom CHOCHP a počas exacerbácie. Bolo publikované, že prediktívna hodnota CHOCHP pre vývoj kardiovaskulárnych chorôb sa po začatí liečby CHOCHP podstatne znížila.
Kľúčové slová: CHOCHP, akútny koronárny syndróm, srdcové zlyhávanie, betablokátory

Cardiovascular comorbidities of chronic obstructive pulmonary disease
Chronic obstructive pulmonary disease (CPOD) is a preventable and treatable disease. A high proportion of global morbidity and mortality is attributed to CPOD. It is a heterogeneous condition with a dominant focus on the lungs but comorbidities are often present. Cardiovascular diseases are among the most frequent and most serious comorbidities. The purpose of this paper is to introduce a complex analysis of the cardiovascular comorbidities of patients with COPD. COPD in itself is a major risk factor for cardiovascular diseases independent of smoking. It is generally accepted that with decreased lung function the risk of cardiovascular mortality increases. The most frequent cardiovascular diseases among the COPD patients are heart failure and ischemic heart disease. Heart failure often presents in a similar manner to COPD and thus can present significant difficulties in diagnosis. Well described risk factors for cardiovascular diseases, other than smoking, are old age and decreased physical activity. Risk factors are further exacerbated by hypoxaemia which occurs in patients with advanced COPD. Published materials show, that starting treatment of COPD decreases the advance of cardiovascular diseases.
Key words: COPD, cardiovascular diseases, beta-blockers
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Aktuálny prístup k manažmentu astmy, novinky z aktualizácie smerníc GINA
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Ústav výživy, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
STEMI – zásady včasného manažmentu
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akademika L. Dérera, Bratislava
Polyautoimunita ako významný diferenciálne diagnostický problém u pacientov so sclerosis multiplex
MUDr. Peter Bobčák
Všeobecná ambulancia pre dospelých – APB, s. r. o., Liptovský Mikuláš
Primárna hyperparatyreóza – kazuistika
MUDr. Miriam Polanová, MPH
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Košice, Neurologická ambulancia, Košice
PhDr. Martina Chylová, PhD.
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Košice, I. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Mgr. Iveta Nagyová, PhD.
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Košice
Vplyv únavy na kvalitu života u pacientov so sclerosis multiplex
PARAGRAF
JUDr. Lucia Laciaková, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
MUDr. Norbert Moravanský, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava, Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Predchádzajúce prianie a prianie nebyť resuscitovaný v právnom poriadku Slovenskej republiky
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Centrum pre hypertenziu,
Artériová hypertenzia – súčasné klinické trendy 2017 - XV. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika) 1. časť
6th CECON Central European Congress on Obesity & 15th Slovak Congress on Obesity - odborný program
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Kateřina Fajkošová
Esthé – Klinika estetické medicíny, a. s., Praha
Chemický peeling k odstraňování pigmentací
created by © zooom.sk s.r.o.