Stiahnite si Acrobat Reader



   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia
TÉMA ROKA
Mgr. Zuzana Janáková
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Súčasné možnosti ovplyvnenia morfologických a funkčných vlastností bieleho a hnedého tukového tkaniva u pacientov s obezitou
Biele tukové tkanivo je orgán, ktorý dokáže v adipocytoch akumulovať obrovské množstvo energie a v závislosti od stavu naplnenia energetických zásob produkovať celé spektrum bioaktívnych látok (adipokínov). Týmito mediátormi reguluje napríklad príjem potravy alebo metabolickú aktivitu tkanív s cieľom zabezpečiť asi všetky energeticky náročné biologické procesy v našom tele. Hnedé tukové tkanivo sa zasa špecializuje najmä na tvorbu tepla, ktoré dokáže veľmi elegantne vytvoriť využitím energie protónového gradientu na vnútornej membráne mitochondrií. Hnedý tuk produkuje tiež množstvo biologicky aktívnych látok (batokínov), ktoré sa podieľajú aj na regulácii metabolickej a redoxnej rovnováhy. V tele malých cicavcov tvorí hnedý tuk funkčne a morfologicky od bieleho tuku jednoznačne oddelený orgán, ktorého esenciálnou úlohou je tvoriť teplo v odpovedi na chlad. U človeka nájdeme takto definované tkanivo len zriedka, a to najmä v blízkosti veľkých ciev na krku. Oveľa častejšie pozorujeme hnedé tukové bunky roztrúsené či zosieťované vo vnútri bieleho tukového tkaniva. Takéto tkanivo označujeme ako béžové a o jeho schopnosti regulovať telesnú teplotu sa stále diskutuje. S určitosťou však vieme, že metabolická aktivácia tohto tkaniva zvyšuje výdaj energie a mohla by sa tak využiť na zmiernenie negatívnych metabolických dôsledkov obezity. Obezita sa však spája s nadmerným ukladaním lipidov v tukových bunkách, a ak je ich kapacita uskladňovať lipidy prekročená, ukladajú sa tiež v hnedých tukových bunkách, v hepatocytoch či v bunkách kostrového svalu, čo limituje ich normálnu fyziologickú funkciu. Chlad či fyzická aktivita zatiaľ nie celkom známym mechanizmom indukujú hnednutie (metabolickú aktiváciu) tuku u človeka, a farmakologicky či nefarmakologicky navodená aktivácia týchto procesov by mohla mať terapeutický potenciál pre pacientov s obezitou. Objasnenie termogénnych mechanizmov však zatiaľ komplikuje obrovská bunková heterogenita a dynamika fyziologickej regulácie jednotlivých bunkových populácií hnedého a béžového tukového tkaniva u ľudí.
Kľúčové slová: tukové tkanivo, termogenéza, adaptačná plasticita, fyzická aktivita, otužovanie, obezita, metabolické zdravie

Current prospects in life-style and pharmacological control of adipose tissue morphological and functional characteristics in obese patients
White adipose tissue is an organ with an incredible ability to accumulate large amounts of energy in adipocytes. Depending on the energy availability, it produces specific spectra of biologically active substances (adipokines). These mediators could regulate food intake or tissue specific metabolic activity in order to support virtually all the energy demanding biological processes in our body. Brown adipose tissue, however, is a highly specialized thermogenic organ that utilizes energy of proton gradient on the inner mitochondrial membrane to generate heat. Brown fat also produces plenty of biologically active molecules (batokines) that are involved in regulating metabolic and redox balance. In small rodents, brown fat forms a functionally and morphologically distinct organ, with essential function in thermogenesis. In humans, we can sometimes find such defined tissue in a close proximity of large veins. But, much more often, we see brown fat cells scattered or intertwined within the white adipose tissue. Such tissue appears beige and its ability to regulate body temperature is not clear. However, we certainly know that metabolic activation of beige adipose tissue in humans increases energy expenditure and could be employed to alleviate negative metabolic consequences of obesity. Obesity is, however, associated with excessive lipid accumulation in adipose cells and when their storage capacity is exceeded, lipids are stored in brown adipocytes, hepatocytes or myocytes, limiting thus their normal physiological functions. Cold and physical activity induce adipose tissue browning (metabolic activation) via not yet completely known mechanisms, and directed activation of these processes could in fact have therapeutic potential for obese patients. However, current understanding of the thermogenic mechanisms is confounded by the great cellular heterogeneity as well as by the dynamics in regulation of the activity and cellular organization of brown/beige adipose tissue in humans.
Key words: adipose tissue, thermogenesis, adaptive plasticity, physical activity, cold acclimation, obesity, metabolic health
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Peter Michalka, PhD.
Pneumologická ambulancia, Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
Kardiovaskulárne komorbidity pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Aktuálny prístup k manažmentu astmy, novinky z aktualizácie smerníc GINA
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Ústav výživy, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
STEMI – zásady včasného manažmentu
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akademika L. Dérera, Bratislava
Polyautoimunita ako významný diferenciálne diagnostický problém u pacientov so sclerosis multiplex
MUDr. Peter Bobčák
Všeobecná ambulancia pre dospelých – APB, s. r. o., Liptovský Mikuláš
Primárna hyperparatyreóza – kazuistika
MUDr. Miriam Polanová, MPH
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Košice, Neurologická ambulancia, Košice
PhDr. Martina Chylová, PhD.
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Košice, I. psychiatrická klinika UPJŠ LF, Košice
Mgr. Iveta Nagyová, PhD.
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Košice
Vplyv únavy na kvalitu života u pacientov so sclerosis multiplex
PARAGRAF
JUDr. Lucia Laciaková, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
MUDr. Norbert Moravanský, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava, Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Predchádzajúce prianie a prianie nebyť resuscitovaný v právnom poriadku Slovenskej republiky
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Centrum pre hypertenziu,
Artériová hypertenzia – súčasné klinické trendy 2017 - XV. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika) 1. časť
6th CECON Central European Congress on Obesity & 15th Slovak Congress on Obesity - odborný program
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Kateřina Fajkošová
Esthé – Klinika estetické medicíny, a. s., Praha
Chemický peeling k odstraňování pigmentací
created by © zooom.sk s.r.o.