Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Milé kolegyne a kolegovia...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Vladimír Haň
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Parasomnie viazané na REM spánok
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno, 1. neurologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Daniel Hudeček
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Olga Hromková, Ph.D.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
Rafal Marciniak
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN v Motole, Praha
Alzheimerova nemoc jako neuropatologické kontinuum v klinické praxi. Jak jsme se v praxi zdokonalili v diagnóze od roku 1984 a proč stále nemáme kauzální terapii?
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Andrej Smetánka
Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Bojnice
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Martin
Kompliancia psychotických pacientov absolvujúcich edukáciu k liečbe
MUDr. Bc. Daniela Zmeškalová
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Indikace atomoxetinu – kazuistika léčby ADHD v dospělosti
MUDr. Olga Glaszner
Akútne detské psychiatrické oddelenie, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.
Sclerosis multiplex a schizoafektívna porucha
MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Epilepsie a porucha narušování kůže
MUDr. Andrej Smetánka
Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Bojnice
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Martin
Korekcia porúch erekcie Pycnogenolom pri liečbe depresie a ich vzťah k oxidačnému stresu
Cieľom práce je poskytnúť pohľad na vznik erektilnej dysfunkcie po podaní antidepresív, na vzťah depresie, erektilnej dysfunkcie a oxidačného stresu ako nerovnováhy medzi voľnými radikálmi a antioxidantmi. V ďalšej časti práce opisujeme úlohu oxidu dusnatého v mechanizme fungovania erekcie, depresie a možnosť ich terapeutického ovplyvnenia hlavne so zameraním sa na korekciu oxidačného stresu pomocou antioxidantov typu polyfenolov a flavonoidov reprezentovaných doplnkom výživy Pycnogenolom. Na záver autori poskytujú 2 kazuistiky.
Kľúčové slová: erektilná dysfunkcia, depresia, antidepresíva, flavonoidy, NO – oxid dusnatý, Pycnogenol

The correction of erectile dysfunction with Pycnogenol during the treatment of depression and its relationship to oxidative stress
The aim of this work is to provide an overview to the beginning of the erectile dysfunction after serving antidepressants, to relationship of depression, to erectile dysfunction and to oxidative stress as an imbalance between the free radicals and antioxidants. In the next part of this work we describe the role of Nitric Oxide in mechanism of erectile function, depression and the possibility of their therapeutical influence especially with the focus on correction of oxidative stress by means of antioxidants as polyphenols and flavonoids represented by nutritional supplement Pycnogenol. Finally the authors provide 2 case reports.
Key words: erectile dysfunction, depression, antidepressants, flavonoids, NO − Nitric Oxide, Pycnogenol
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
A-Shine s.r.o., Plzeň
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrie-ambulance s.r.o., Plzeň
MUDr. Miroslava Žáčková
A-Shine s.r.o., Plzeň
Zahájení léčby depotním antipsychotikem Abilify Maintena v ambulantní praxi, rizika a přínosy. Dvě kazuistiky
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Studie VIVALDI (Valdoxan Improves Depressive Symptoms and Normalizes Circadian Rhythms)
Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Analýza podskupin neintervenční studie VIVALDI: Agomelatin u dříve neléčených pacientů, v kombinované léčbě a po změně léčby. Int J Psychiatry Clin Pract 2014; 18: 86–96.
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Dana Kamarádová
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Vratislav Bareš
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
„Maminko, odpusť, že jsem se za tebe styděla“
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Erektilní dysfunkce a mezioborový pohled na jejich léčbu
created by © zooom.sk s.r.o.