Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Milé kolegyne a kolegovia...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Vladimír Haň
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Parasomnie viazané na REM spánok
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno, 1. neurologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Daniel Hudeček
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Olga Hromková, Ph.D.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
Rafal Marciniak
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN v Motole, Praha
Alzheimerova nemoc jako neuropatologické kontinuum v klinické praxi. Jak jsme se v praxi zdokonalili v diagnóze od roku 1984 a proč stále nemáme kauzální terapii?
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Andrej Smetánka
Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Bojnice
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Martin
Kompliancia psychotických pacientov absolvujúcich edukáciu k liečbe
MUDr. Bc. Daniela Zmeškalová
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Indikace atomoxetinu – kazuistika léčby ADHD v dospělosti
MUDr. Olga Glaszner
Akútne detské psychiatrické oddelenie, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.
Sclerosis multiplex a schizoafektívna porucha
Sclerosis multiplex (SM) je chronické demyelinizačné ochorenie postihujúce prevažne mladých dospelých následkom autoimunitných a neurodegeneratívnych procesov v CNS, prebiehajúce vo viacerých odlišných formách. Okrem typických neurologických príznakov sa u pacientov trpiacich na SM objavujú aj narušenie kognitívnych funkcií, afektívne poruchy a psychotické stavy. Súčasný výskyt psychotickej poruchy v priebehu SM má charakter kazuistík. Aktuálne nemáme k dispozícii spoľahlivé a jednoznačne formulované terapeutické postupy na liečbu psychiatrickej symptomatiky v priebehu SM. Predkladáme zaujímavú kazuistiku, pri ktorej musia spolupracovať neurológ a psychiater.
Kľúčové slová: sclerosis multiplex, schizoafektívna porucha, psychóza

Multiple sclerosis and schizoaffective disorder
Multiple sclerosis (MS) is a chronic demyelinating disease affecting mostly young adults as a consequence of autoimmune and neurodegenerative precession of the CNS, going in several different forms. In addition to the typical neurological symptoms in patients suffering from MS also appear cognitive impairment, mood disorders and psychosis. The current incidence of psychotic disorder in the course of MS has the character of case reports. Currently we do not have reliable and clearly formulated therapeutic approaches for the treatment of psychiatric symptomatky during the MS. Submitted interesting case reports, in which must work together neurologist and psychiatrist.
Key words: multiple sclerosis, schizoaffective disorder, psychosis
MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Epilepsie a porucha narušování kůže
MUDr. Andrej Smetánka
Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Bojnice
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Martin
Korekcia porúch erekcie Pycnogenolom pri liečbe depresie a ich vzťah k oxidačnému stresu
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
A-Shine s.r.o., Plzeň
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrie-ambulance s.r.o., Plzeň
MUDr. Miroslava Žáčková
A-Shine s.r.o., Plzeň
Zahájení léčby depotním antipsychotikem Abilify Maintena v ambulantní praxi, rizika a přínosy. Dvě kazuistiky
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Studie VIVALDI (Valdoxan Improves Depressive Symptoms and Normalizes Circadian Rhythms)
Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Analýza podskupin neintervenční studie VIVALDI: Agomelatin u dříve neléčených pacientů, v kombinované léčbě a po změně léčby. Int J Psychiatry Clin Pract 2014; 18: 86–96.
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Dana Kamarádová
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Vratislav Bareš
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
„Maminko, odpusť, že jsem se za tebe styděla“
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Erektilní dysfunkce a mezioborový pohled na jejich léčbu
created by © zooom.sk s.r.o.