Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Milé kolegyne a kolegovia...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Vladimír Haň
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Parasomnie viazané na REM spánok
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno, 1. neurologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Daniel Hudeček
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Olga Hromková, Ph.D.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
Rafal Marciniak
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN v Motole, Praha
Alzheimerova nemoc jako neuropatologické kontinuum v klinické praxi. Jak jsme se v praxi zdokonalili v diagnóze od roku 1984 a proč stále nemáme kauzální terapii?
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Andrej Smetánka
Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Bojnice
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Martin
Kompliancia psychotických pacientov absolvujúcich edukáciu k liečbe
Cieľom práce bolo overenie hypotézy, že pacienti s psychotickou poruchou, ktorí absolvovali liekovú edukáciu (LESK) budú dlhšie spolupracovať v liečbe a oddiali sa tak recidíva poruchy a potreba rehospitalizácie. Lieková edukačná skupina (LESK) je cielene zameraná na nácvik spôsobilostí pacientov so psychózou, týkajúcich sa medikácie a manipulácie s ňou a dopĺňa (nenahradzuje) psychoedukačný program (Prelaps). Výskumnú vzorku tvorili dva 30-členné súbory pacientov, rozdiel bol v absolvovaní LESK-u. Jeden a pol roka po ukončení edukácie edukačná skupina vykazovala signifikantne menej recidív než kontrolná skupina (p = 0,032*) a zároveň pacienti v edukačnej skupine spolupracovali nesignifikantne kratšie (v mesiacoch) ako v kontrolnej skupine (p = 0,93). Pacienti v edukačnej skupine dosiahli vo vedomostnom teste signifikantne vyššie bodové skóre oproti kontrolnej skupine, vo vstupnom (p=0,008**), aj v záverečnom (p=0,0002***). Po 6-ročnej analýze výskumnej vzorky bolo zaznamenaných 36 recidív s rehospitalizáciou a 3 dropoutami v edukačnej skupine oproti kontrolnej skupine so 46 rehospitalizáciami a 4 dropoutami.
Kľúčové slová: kompliancia, lieková adherencia, lieková edukácia, recidíva

Compliance of psychotic patients with drug education
The aim of this work was to verify the hypothesis that patients with psychotic disorder who have undergone drug education (LESK) will cooperate longer in treatment and so the recurrence of the disorder and the need for the rehospitalization will delay. The pharmaceutical educational group (LESK) is specifically focused on the training of the capabilities regarding to medication, manipulation and is adding (not replacing) the psychoeducational program (Prelaps). The research sample consisted of two groups, each of 30 patients and the difference was in the passing out the LESK. 1,5 year after the end of the education in the educational group there were significantly fewer relapses than the control group had (p=0.032*) and while the patients in the educational group cooperate insignificantly shorter than those in the control group (p=0.93). Educational group reach significantly better results in knowledge test than the control group – starting test (p=0.008**), also final test (p=0.0002***). After the 6 years of analyzing of the researched sample, there were 36 relapses registered with 3 drop outs in the educational group compared to the control group with 46 relapses and 4 drop outs.
Key words: compliance, drug adherence, drug education, recurrence of the disorder
MUDr. Bc. Daniela Zmeškalová
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Indikace atomoxetinu – kazuistika léčby ADHD v dospělosti
MUDr. Olga Glaszner
Akútne detské psychiatrické oddelenie, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.
Sclerosis multiplex a schizoafektívna porucha
MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Epilepsie a porucha narušování kůže
MUDr. Andrej Smetánka
Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Bojnice
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Martin
Korekcia porúch erekcie Pycnogenolom pri liečbe depresie a ich vzťah k oxidačnému stresu
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
A-Shine s.r.o., Plzeň
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrie-ambulance s.r.o., Plzeň
MUDr. Miroslava Žáčková
A-Shine s.r.o., Plzeň
Zahájení léčby depotním antipsychotikem Abilify Maintena v ambulantní praxi, rizika a přínosy. Dvě kazuistiky
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Studie VIVALDI (Valdoxan Improves Depressive Symptoms and Normalizes Circadian Rhythms)
Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Analýza podskupin neintervenční studie VIVALDI: Agomelatin u dříve neléčených pacientů, v kombinované léčbě a po změně léčby. Int J Psychiatry Clin Pract 2014; 18: 86–96.
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Dana Kamarádová
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Vratislav Bareš
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
„Maminko, odpusť, že jsem se za tebe styděla“
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Erektilní dysfunkce a mezioborový pohled na jejich léčbu
created by © zooom.sk s.r.o.