Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Milé kolegyne a kolegovia...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Vladimír Haň
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Parasomnie viazané na REM spánok
Parasomnie sú nežiaduce motorické prejavy alebo zmyslové zážitky, ktoré sa vyskytujú pri zaspávaní, počas spánku alebo pri prebúdzaní. Niektoré parasomnie sú viazané na NREM, iné na REM spánok, môžu sa navzájom kombinovať a často sa vyskytujú s inými poruchami spánku. Parasomnie môžu viesť k poruchám kontinuity spánku, niektoré k poraneniam pacienta aj spoluspiaceho partnera s negatívnymi psychosociálnymi dôsledkami. Prehľadový článok sa zameriava na REM parasomnie s dôrazom na poruchy správania v REM spánku, podľa aktualizovaných diagnostických kritérií.
Kľúčové slová: parasomnie, poruchy správania v REM spánku, spánková obrna, nočné mory

REM-related parasomnias
Parasomnias are characterised as adverse motor symptoms or sensations that occur while falling asleep, sleeping or waking up. Parasomnias may occur during NREM or REM sleep, they can be combined and often associated with the other sleep disorders. They can lead to disruption of a continuity of a sleep, injury of a patient or bed-partner with negative psychosocial consequences. The aim of this review paper is to summarize current knowledge on REM parasomnias - especially those combined with REM sleep behavioural disorders - according to the updated diagnostic criteria.
Key words: parasomnias, REM sleep behaviour disorder, sleep paralysis, night mare
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno, 1. neurologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Daniel Hudeček
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Olga Hromková, Ph.D.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
Rafal Marciniak
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN v Motole, Praha
Alzheimerova nemoc jako neuropatologické kontinuum v klinické praxi. Jak jsme se v praxi zdokonalili v diagnóze od roku 1984 a proč stále nemáme kauzální terapii?
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Andrej Smetánka
Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Bojnice
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Martin
Kompliancia psychotických pacientov absolvujúcich edukáciu k liečbe
MUDr. Bc. Daniela Zmeškalová
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Indikace atomoxetinu – kazuistika léčby ADHD v dospělosti
MUDr. Olga Glaszner
Akútne detské psychiatrické oddelenie, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.
Sclerosis multiplex a schizoafektívna porucha
MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Epilepsie a porucha narušování kůže
MUDr. Andrej Smetánka
Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Bojnice
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Martin
Korekcia porúch erekcie Pycnogenolom pri liečbe depresie a ich vzťah k oxidačnému stresu
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
A-Shine s.r.o., Plzeň
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrie-ambulance s.r.o., Plzeň
MUDr. Miroslava Žáčková
A-Shine s.r.o., Plzeň
Zahájení léčby depotním antipsychotikem Abilify Maintena v ambulantní praxi, rizika a přínosy. Dvě kazuistiky
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Studie VIVALDI (Valdoxan Improves Depressive Symptoms and Normalizes Circadian Rhythms)
Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Analýza podskupin neintervenční studie VIVALDI: Agomelatin u dříve neléčených pacientů, v kombinované léčbě a po změně léčby. Int J Psychiatry Clin Pract 2014; 18: 86–96.
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Dana Kamarádová
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Vratislav Bareš
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
„Maminko, odpusť, že jsem se za tebe styděla“
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Erektilní dysfunkce a mezioborový pohled na jejich léčbu
created by © zooom.sk s.r.o.