Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Milé kolegyne a kolegovia...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Vladimír Haň
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Parasomnie viazané na REM spánok
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno, 1. neurologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Daniel Hudeček
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Olga Hromková, Ph.D.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
Rafal Marciniak
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN v Motole, Praha
Alzheimerova nemoc jako neuropatologické kontinuum v klinické praxi. Jak jsme se v praxi zdokonalili v diagnóze od roku 1984 a proč stále nemáme kauzální terapii?
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Andrej Smetánka
Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Bojnice
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Martin
Kompliancia psychotických pacientov absolvujúcich edukáciu k liečbe
MUDr. Bc. Daniela Zmeškalová
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Indikace atomoxetinu – kazuistika léčby ADHD v dospělosti
MUDr. Olga Glaszner
Akútne detské psychiatrické oddelenie, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.
Sclerosis multiplex a schizoafektívna porucha
MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Epilepsie a porucha narušování kůže
MUDr. Andrej Smetánka
Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Bojnice
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Martin
Korekcia porúch erekcie Pycnogenolom pri liečbe depresie a ich vzťah k oxidačnému stresu
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
A-Shine s.r.o., Plzeň
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrie-ambulance s.r.o., Plzeň
MUDr. Miroslava Žáčková
A-Shine s.r.o., Plzeň
Zahájení léčby depotním antipsychotikem Abilify Maintena v ambulantní praxi, rizika a přínosy. Dvě kazuistiky
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Studie VIVALDI (Valdoxan Improves Depressive Symptoms and Normalizes Circadian Rhythms)
Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Analýza podskupin neintervenční studie VIVALDI: Agomelatin u dříve neléčených pacientů, v kombinované léčbě a po změně léčby. Int J Psychiatry Clin Pract 2014; 18: 86–96.
ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
MUDr. Dana Kamarádová
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Vratislav Bareš
Klinika psychiatrie, LF UP v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
„Maminko, odpusť, že jsem se za tebe styděla“
Zkoumáním vlivu traumatických vzpomínek na další průběh života člověka se vědci zabývají přibližně od druhé světové války. Zdá se, že rané stresující vzpomínky hrají zásadní roli v dalším vývoji člověka. Traumatické vzpomínky jsou senzo-motorické stavy. Tyto vzpomínky je možno opět vyvolat v situaci, která je podobná té, která je vytvořila. Jednou z možností, jak zpracovat traumatickou vzpomínku, je dle KBT teorie tzv. reskripce v imaginaci – tedy přepis jejího vnitřního významu a emočního zpracování.
Kľúčové slová: traumatické vzpomínky, imaginace, reskripce

„Mummy, excuse me, that I was ashamed for you“– case story
Scientists have been concentrated on influence of traumatic memories on next course of patient´s life since World War II. It seems that early stressful memories play important role in the further development of human. Traumatic memories are sensoric-motor state. These memories can be recalled in the situation that is similar to one, that created it. One possibility to process the traumatic memory is up to CBT theory so called transcription in imagination – a transcript of its inner meaning and emotional processing.
Key words: traumatic memories, imagination, transcription
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Erektilní dysfunkce a mezioborový pohled na jejich léčbu
created by © zooom.sk s.r.o.