Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, Košice
Fajčenie a kardiovaskulárne ochorenia
TÉMA ROKA
Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
Klinika geriatrie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Peter Mikus, PhD.
Klinika geriatrie SZU a UNB, Bratislava
PhDr. Eva Bajanová, PhD.
Klinika geriatrie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Eva Rajnohová
Klinika geriatrie SZU a UNB, Bratislava
Obezita vo vyššom veku
Výskyt obezity sa v porovnaní s minulosťou zvyšuje aj v seniorskom veku. Po 70. roku života sa jej výskyt znižuje. Výskyt obezity je pri hodnotení pomocou obvodu pása vyšší ako pri hodnotení pomocou BMI. Podiel tuku na celkovej hmotnosti je v starobe vyšší následkom atrofie svalstva a infiltrácie svalov a pečene tukom. Po 70. roku života prevážia regresívne zmeny a začne sa zmenšovať aj množstvo tuku. Spotreba energie vo vyššom veku klesá následkom zmenšenia bazálneho metabolizmu a zmenšenej pohyblivosti. Ideálny BMI je v pásme 25 – 30 kg/m2. Negatívne následky obezity pretrvávajú aj v starobe, ale vo všeobecnosti sú miernejšie. Prognóza obéznych pacientov s postkoronárnou revaskularizáciou, u pacientov so srdcovým zlyhaním, s renálnou insuficienciou a u niektorých pacientov s non-STEMI je lepšia (paradox obezity). Redukcia hmotnosti má priaznivé účinky aj v starobe. Medzi negatívne následky liečby obezity v starobe patrí úbytok svalstva a kostnej denzity. Tieto negatívne účinky možno zmierniť cvičením a dostatočným príjmom bielkovín. Najvhodnejším typom redukčnej diéty vo vyššom veku sa javí diéta s vysokým obsahom bielkovín. Je nevhodná pre pacientov s pokročilým ochorením obličiek. Na liečbu morbídnej obezity sa využívajú bariatrické chirurgické zákroky, ktoré sa začínajú používať aj u seniorov.
Kľúčové slová: staroba, starnutie, obezita, metabolický syndróm

Obesity in old age
Prevalence of obesity is increasing also in seniors. It starts to decline after age of 70 years. The prevalence of obesity is higher when assessed by waist circumference. The share of fat is higher in age due to atrophy of muscles and infiltration of muscles and liver. The regressive trends override after age of 70 and total mass of fat starts to diminish. Energy consumption is decreased in old age due to reduced basic metabolic rate and due to decreased physical activity. The ideal BMI in old age is in range 25 – 30 kg/m2. The negative aftermaths of obesity persist also in old age but they are less pronounced. Prognosis of obese patients with postocoronary revascularization, with chronic renal or heart failure and some patients with nonSTEMI is better that that of the non-obese patients (obesity paradox). Negative aftermaths of weight reduction include loss of muscle mass and bone density. These negative effects can be decreased with sufficient protein intake and physical exercise. The most suitable refunction diet seems to be diet with high protein content (except for patients with advanced kidney disease). An option for treatment of morbid obesity is bariatric surgery, which is being performed also in old age.
Key words: old age, ageing, obesity, metabolic syndrome
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Interní kardiologická klinika FN Brno, Lékařská fakulta MU, Brno , Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Motivace pacienta k celoživotnímu užívání léků u arteriální hypertenze
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Petra Došeková
Neurologické oddelenie FN, Trnava
MUDr. Georgi Krastev, PhD.
Neurologické oddelenie FN, Trnava
MUDr. Verata Maková
Očné oddelenie FN, Trnava
Optická neuritída ako jeden z prvých príznakov sclerosis multiplex
MUDr. Veronika Ballová
Hämatologie/Onkologie, Kantonsspital Baden, Švajčiarsko
Vyliečený pacient po onkologickej liečbe v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Mgr. Peter Knapík
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Pacient alkoholik – zdravotné riziká, možnosti liečby v ambulantnej starostlivosti, špecifiká starostlivosti
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Petra Dobrovodská
Ambulancia všeobecného lekára, Cífer
Krvácanie z dolnej časti gastrointestinálneho traktu
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Ivan Martinka
Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Neurologické prejavy deficitu vitamínu B12
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Prezidentka Slovenskej spoločnosti UM a MK
Správa z 8. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof vo Vyhniach
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Artériová hypertenzia – dnešné trendy, výzvy na zlepšenie kontroly a manažmentu. Nové prostriedky i stratégie, budúce perspektívy Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti, Rím, Taliansko, 27. – 31. august 2016
6th CECON Central European Congress on Obesity & 15th Slovak Congress on Obesity - odborný program
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Olena Maidanevych
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
MUDr. Oleksandr Semerenko
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Selfies ako nová forma závislosti − identifikácia problému
created by © zooom.sk s.r.o.