Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Štefan Farský
Dom srdca, Martin, Slovenská liga proti hypertenzii
Dávkovaná, kardiológom riadená fyzická aktivita – vysoko efektívny nástroj v primárnej i sekundárnej prevencii srdcovocievnych ochorení
TÉMA ROKA
MUDr. Imrich Mucska
Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania, Úsek špecializovaných ambulancií UNB, Nemocnica Staré Mesto,
Syndróm spánkového apnoe obštrukčného typu a obezita
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Peter Mikus, PhD.
Klinika geriatrie LF SZU a UNB, ŠGN, Bratislava
Artériová hypertenzia u starších pacientov
Prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., FESC
Oddelenie akútnej kardiológie, NÚSCH, a. s., Bratislava
Starostlivosť o pacientov po revaskularizačnej liečbe myokardu v ambulancii všeobecného lekára
Napriek podstatne dostupnejšej revaskularizačnej liečbe (PKI – perkutánna koronárna intervencia, AKB – aortokoronárny bypass), dlhodobé výsledky liečených koronárnych pacientov nie sú uspokojivé a príčin je viacero, predsa však komplexná sekundárna prevencia kardiovaskulárnych príhod aj zásluhou všeobecného praktického lekára patrí k imperatívnym požiadavkám celkovej starostlivosti o pacientov po PKI, AKB a prispieva k zníženiu následnej chorobnosti a letality pacientov. Dlhodobá komplexná farmakologická a nefarmakologická starostlivosť o týchto pacientov je nezastupiteľná a mal by sa nej podieľať nielen kardiológ, ale aj internista a všeobecný prakticky lekár. Z tejto zložitej a komplexnej problematiky sa v práci pertraktujú niektoré podstatné a praktické informácie vhodné pre všeobecného lekára v rámci dlhodobej starostlivosti o pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii alebo po aortokoronárnom bypasse. Dôraz sa kladie najmä na protidoštičkovú liečbu a na liečebnú stratégiu „B.A.S.I.C.“ (B: betablokátor, A: antiagregačná liečba, S: statín, I: inhibítor angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, C: kontrola rizikových faktorov).
Kľúčové slová: revaskularizačná liečba koronárneho pacienta, protidoštičková liečba, kontrola rizikových faktorov

Care for patients after myocardial revascularization therapy in general practitioner`s office
Despite the much more affordable revascularization treatment (PCI – percutaneous coronary intervention, AKB – coronary artery bypass graft), long-term results of treated coronary patients are not satisfactory, and there are many reasons. The comprehensive secondary prevention of cardiovascular accidents is one of the overriding needs relating to the overall management of patients after PCI, AKB even thanks to a general practitioner and helps to reduce subsequent morbidity and lethality of patients. Long-term complex pharmacological and non-pharmacological treatment of these patients is indispensable and should be involved not only cardiologist, but also an internist and general practitioner. This article brings some important information for general practitioners on the long-term care for patients after percutanneous coronary intervention or aortocoronary bypass operations. The emphasis is mainly on antiplatelet therapy and the treatment strategy „B.A.S.I.C.“ (B: beta-blocker, A: antiaggregation therapy, S: statin, I: angiotensin-converting enzyme inhibitor, C: risk factors control).
Key words: revascularization treatment of patient with coronary artery disease, antiplatelets therapy, risk factors control
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Marianna Vitková, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
Kvalita života pacientov so sclerosis multiplex
Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Michal Koreň, PhD.
I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Tyreopatie v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Alice Kušnírová
MUDr. Igor Straka
Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Ako diagnostikovať Parkinsonovu chorobu v ambulancii všeobecného lekára
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Ambulancia všeobecného lekára, Nové Zámky
Prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
Doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD., MPH
Katedra sociológie ÚSLMF LF SZU, Bratislava
MUDr. Marian Zelina
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava
Vnímajú všeobecní lekári pre dospelých dostatočne riziko preskripcie nesteroidových antiflogistík?
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s. r. o., Svit
Posudzovanie zdravotného stavu vo vzťahu k práci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
MUDr. Viliam Rus
Kardiologická ambulancia, Ass, n. o., Dubnica nad Váhom
MUDr. Ing. Katarína Sládeková
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, NÚSCH, a. s., Bratislava
Projekt ambulantnej kardiovaskulárnej rehabilitácie v SR
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Lucie Růžičková Jarešová
L DermaMedEst, s. r. o, Praha , Dermatovenerologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Povrchové kožní mykózy a péče o pokožku postiženou plísní
created by © zooom.sk s.r.o.