Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Dojčenie je viac, ako len ideálna výživa. Kde máme rezervy?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ján Šuba, MPH
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, Bratislava
Autizmus a poruchy autistického spektra z pohľadu pedopsychiatrie
MUDr. Michal Jurovčík
Klinika ušní, nosní a krční UK 2. LF a FN v Motole
Zánětlivá onemocnění ucha
MUDr. Miroslav Kotek
Gynekologická ambulancia Gynkomed spol. s r. o., Chorvátsky Grob
Očkovanie proti HPV
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
I. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
I. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Kostné zdravie u detí a mladistvých s mentálnou anorexiou
Mgr. Daniela Bachoríková
Poradenské centrum PLAMIENOK, n. o., Bratislava
Telesné a emocionálne symptómy u detí v zármutku. Volanie o pomoc
MUDr. Lubomíra Hozáková
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava
Parazitární nemoci u dětí způsobené endoparazity
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Považské korene otca pojmu stres, Hansa Selyeho (1907 – 1982)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Andrea Jovankovičová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Matúš Mačaj
Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnica sv. Michala, Bratislava
MUDr. Lenka Langová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Zaujímavý prípad komplikácie frontálnej rinosinusitídy u 17-ročného pacienta – kazuistika
Úvod: Rinosinusitída u detí je pomerne častým ochorením. Jej priebeh je vo väčšine prípadov nekomplikovaný. Približne v 5 – 10 % prípadov sa môžu objaviť komplikácie, ktoré vyžadujú chirurgické riešenie. Osobitným prípadom komplikácie je Pott‘s puffy tumor – osteomyelitída frontálnej kosti, ktorá vzniká ako následok frontálnej purulentnej rinosinusitídy. Kazuistika: Autori prezentujú prípad 17-ročného chlapca s Pott‘s puffy tumorom, ktorý vznikol následkom nesprávne diagnostikovanej a neliečenej rinosinusitídy. Diskusia: Pott‘s puffy tumor je závažná život ohrozujúca komplikácia frontálnej rinosinusitídy, ktorá sa prejavuje často nezávažnými prvotnými symptómami. Včasná diagnostika a liečba je však prevenciou pred vznikom závažných očných a intrakraniálnych komplikácií, ktoré výrazne zvyšujú morbiditu a mortalitu pacienta. V diagnostike tohto tumoru hrá dôležitú úlohu CT vyšetrenie prinosových dutín, ktoré je v prípade podozrenia na intrakraniálne šírenie doplnené o magnetickú rezonanciu. Liečba spočíva v drenáži abscesu z vonkaj-šieho prístupu doplnenú o FESS (endoskopickú chirurgiu nosa a prinosových dutín), odstránení nekrotického tkaniva frontálnej kosti a antibiotickej liečby. Záver: Hoci od nástupu éry širokospektrálnych antibiotík výrazne poklesol výskyt Pott‘s puffy tumoru, stále predstavuje síce zriedkavú, ale závažnú diagnózu, na ktorú v prípadoch objavenia sa opuchu vo frontálnej oblasti u pacienta treba myslieť, aby sa predišlo vzniku závažných intrakraniálnych komplikácií ohrozujúcich pacienta na živote.
Kľúčové slová: Pott‘s puffy tumor, frontálna rinosinusitída, intrakraniálne komplikácie, osteomyelitída

An extraordinary case of complication of frontal rhinosinusitis in 17-year old patient – case report
Introduction:Rhinosinusitis is one of the most common diseases in children. In most cases, it is uncomplicated. Complications occur in approximately 2% of cases that require surgical treatment. A special case is Pott‘s puffy tumor – osteomyelitis of frontal bone as a result of frontal purulent rhinosinusitis. Case report:The authors report the case of a 17-year-old boy with Pott‘s puffy tumor following wrong diagnosis and treatment of rhinosinusitis. Discussion:It can be responsible for life-threatening complications, as the first symptoms that appear may be minor. Early diagnosis and appropriate management to prevent orbital and central nervous system complications significantly reduce the morbidity and mortality. CT scan is the examination of choice to confirm the diagnosis. In case of suspicion of intracranial complications, it is essential to perform magnetic resonance of brain. The treatment of Pott‘s puffy tumor is based on surgical drainage of the abscess from external approach supplemented by endoscopic sinus surgery, debridment of necrotic material and antibiotic therapy. Conclusion:Although rare since the advent of broad – spectrum antibiotics, case of Pott‘s puffy tumor can still be observed. It is rare, but serious diagnosis. We have to think of it in cases of appearance of swelling in the frontal area of the patient in order to prevent severe intracranial complications that may threaten patient‘s life.
Key words: Pott‘s puffy tumor, frontal rhinosinusitis, intracranial complication, osteomyelitis
MUDr. Edit Rajzák
Detské oddelenie NsP Dunajská Streda, a. s. – Svet zdravia
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová CSc.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Eva Bereczková
Ambulancia pediatrickej endokrinológie, NsP Dunajská Streda, a. s. – Svet zdravia
MUC. Réka Rajzák
Semmelweis University, Faculty of Medicine, Budapest
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Môžu klinické príznaky gastroenterologického traktu maskovať život ohrozujúci stav?
ORBIS PICTUS MEDICUS
MUDr. Eduard Hrnčíř
Kožní oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s
Asymmetric periflexural exanthem of childhood (APEC)
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.
Dětská klinika, Univerzita Karlova v Praze, LF v Plzni a FN Plzeň
MUDr. Petra Paterová
Dětská klinika, Univerzita Karlova v Praze, LF v Plzni a FN Plzeň
MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
Ústav lékařské genetiky, Univerzita Karlova v Praze, LF v Plzni a FN Plzeň
MUDr. Radka Jaklová
Ústav lékařské genetiky, Univerzita Karlova v Praze, LF v Plzni a FN Plzeň
RNDr. Petra Vohradská
Ústav lékařské genetiky, Univerzita Karlova v Praze, LF v Plzni a FN Plzeň
MUDr. Eliška Hrdonková
Gynekologicko-porodnická klinika, Univerzita Karlova v Praze, LF v Plzni a FN Plzeň
Překvapivá diagnóza vzácné endokrinní choroby při vyšetření dítěte pro malý vzrůst
created by © zooom.sk s.r.o.