Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Dojčenie je viac, ako len ideálna výživa. Kde máme rezervy?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ján Šuba, MPH
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, Bratislava
Autizmus a poruchy autistického spektra z pohľadu pedopsychiatrie
Úlohou pediatra je skorá identifikácia odchýlok vývinu v oblasti poznávacích, komunikačných, motorických, sociálnych schopností dieťaťa a v oblasti regulácie jeho emócií a správania. Abnormality vo vývine môžu predikovať mimo iných psychiatrických porúch aj autizmus. Pre prax je dôležité upozorniť na fakt, že podkladom etiologicky heterogénneho autistického spektra je aj rad genetických, neurologických a metabolických porúch. Preto neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky je genetické vyšetrenie a metabolický skríning. Pri autizme sú časté iné psychiatrické komorbidity. Ďalšia diagnostika a intervencie vyžadujú interdisciplinárny prístup.
Kľúčové slová: včasná diagnostika porúch vývinu, autizmus, komorbidita, symptomatická liečba

Autism and autism spectrum disorders from the perspective of child psychiatrist
It is the role of a pediatrician to early identify any deviations in the development of cognitive, communication, motor, social skills of a child, and its abilities to regulate emotions and behavior. Abnormalities in this sence may predict, apart from other psychiatric disorders, also possible autism. In practice, it is important to point out that etiologically heterogeneous substrate of autism spectrum disorder (ASD) includes a number of genetic, metabolic and neurological disorders. Therefore, it is an integral part of a diagnostic procedure to perform genetic testing and metabolic screening. Autism disorders are often acompanied with other psychiatric comorbidities. Further diagnostic and therapeutic interventions require interdisciplinary approach.
Key words: early diagnosis of developmental disorders, autism, comorbidity, symptomatic treatment
MUDr. Michal Jurovčík
Klinika ušní, nosní a krční UK 2. LF a FN v Motole
Zánětlivá onemocnění ucha
MUDr. Miroslav Kotek
Gynekologická ambulancia Gynkomed spol. s r. o., Chorvátsky Grob
Očkovanie proti HPV
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
I. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
I. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Kostné zdravie u detí a mladistvých s mentálnou anorexiou
Mgr. Daniela Bachoríková
Poradenské centrum PLAMIENOK, n. o., Bratislava
Telesné a emocionálne symptómy u detí v zármutku. Volanie o pomoc
MUDr. Lubomíra Hozáková
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava
Parazitární nemoci u dětí způsobené endoparazity
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Považské korene otca pojmu stres, Hansa Selyeho (1907 – 1982)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Andrea Jovankovičová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Matúš Mačaj
Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnica sv. Michala, Bratislava
MUDr. Lenka Langová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Zaujímavý prípad komplikácie frontálnej rinosinusitídy u 17-ročného pacienta – kazuistika
MUDr. Edit Rajzák
Detské oddelenie NsP Dunajská Streda, a. s. – Svet zdravia
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová CSc.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Eva Bereczková
Ambulancia pediatrickej endokrinológie, NsP Dunajská Streda, a. s. – Svet zdravia
MUC. Réka Rajzák
Semmelweis University, Faculty of Medicine, Budapest
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Môžu klinické príznaky gastroenterologického traktu maskovať život ohrozujúci stav?
ORBIS PICTUS MEDICUS
MUDr. Eduard Hrnčíř
Kožní oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s
Asymmetric periflexural exanthem of childhood (APEC)
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.
Dětská klinika, Univerzita Karlova v Praze, LF v Plzni a FN Plzeň
MUDr. Petra Paterová
Dětská klinika, Univerzita Karlova v Praze, LF v Plzni a FN Plzeň
MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
Ústav lékařské genetiky, Univerzita Karlova v Praze, LF v Plzni a FN Plzeň
MUDr. Radka Jaklová
Ústav lékařské genetiky, Univerzita Karlova v Praze, LF v Plzni a FN Plzeň
RNDr. Petra Vohradská
Ústav lékařské genetiky, Univerzita Karlova v Praze, LF v Plzni a FN Plzeň
MUDr. Eliška Hrdonková
Gynekologicko-porodnická klinika, Univerzita Karlova v Praze, LF v Plzni a FN Plzeň
Překvapivá diagnóza vzácné endokrinní choroby při vyšetření dítěte pro malý vzrůst
created by © zooom.sk s.r.o.