Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Viliam Dobiáš
Vážené kolegyne a vážení kolegovia
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Daša Mesárošová, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Diabezita, narastajúci medicínsky problém – diabetológ musí byť aj obezitológ
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED, s. r. o., Interná a diabetologická ambulancia, Košice
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s. r. o., Košice
Možnosti prevencie diabetes mellitus 2. typu u jedincov s prediabetickými dysglykémiami
Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Peter Sabaka, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Marek Kučera, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prognostický význam nočnej hypertenzie
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s. r. o., Košice
Prevencia alebo spomalenie progresie diabetickej nefropatie. Skutočnosť alebo fikcia?
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Adherencia k liečbe sclerosis multiplex
MUDr. Elena Šustrová, PhD.
Kožná ambulancia DERMA junior, s. r. o., Bratislava
Chronická spontánna urtikária
MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.
Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Olga Košková
Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Martin Fiala
Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Jana Bartošková
Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno
Epidermolysis bullosa z pohledu plastického chirurga
POD LUPOU
PhDr. Miroslava Tokovská, PhD.
VID Vitenskapelige Høgskole, Fakultet for helsefag, Sandnes, Norway
Podporné skupiny pre príbuzných pacientov s Alzheimerovou chorobou
ODBORNÉ PODUJATIA
MEDICÍNA PRE PRAX, kongres lekárov 1. kontaktu – krátke zhrnutie 12. ročníka
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Srdcové zlyhávanie v roku 2016 – novinky v odporúčaniach, súčasný stav, trendy
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.
emeritný vedúci lekár Prvého angiologického pracoviska (PAP) Angiologická sekcia SLK
Kriška M., Gajdošík J., Dukát A., Bernadič M. (eds.): Zlyhanie farmakoterapie. Možnosti prevencie. 1. vyd.
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotní aspekty antiperspirantů
Antiperspiranty jako běžná součást podpažní hygieny významně redukují vylučování potu apokrinními žlázami, a tím ovlivňují tělesný pach. Pocení má u člověka význam zejména pro termoregulaci. Historie používání podpažní hygieny sahá do dávné minulosti, avšak rozvoj skutečných antiperspirantů, jejichž hlavní účinnou složkou jsou sloučeniny aluminia nebo zirkonia, odstartoval počátkem 20. století. Kromě pozitivního efektu, kterým je snížení nežádoucího pocení a s ním spojeného rizika tělesného zápachu, mohou antiperspiranty ovlivňovat lidské zdraví i negativně. Nepřímým negativním efektem je působení freonů, obsažených v antiperspirantech, na snížení množství ozónu v atmosféře. Na zemský povrch tak dopadá větší množství škodlivého UV záření se všemi známými důsledky na kůži, z nichž nejzávažnější je vznik kožních nádorů. Látky v antiperspirantech dále mohou negativně ovlivňovat lidské zdraví přímo. Diskutuje se o potenciálním efektu vstřebaných látek na různé orgány, dobře zdokumentované jsou nežádoucí kožní reakce, zejména iritační dermatitida, kontaktní alergický ekzém, tvorba granulomů nebo popáleniny aerosolem. Nejzávažnější otázkou je případný vztah antiperspirantů k rakovině prsu. Meta-analýza prací vzniklých v letech 1950 až 2012 prokázala, že pouze dvě z těchto studií disponují kontrolní skupinou žen a odhadem rizika. Ani jedna z těchto dvou studií vliv používání antiperspirantů na rozvoj rakoviny prsu neprokázala, nicméně jsou potřebné další studie na toto téma.
Kľúčové slová: antiperspirant, deodorant, pocení, aluminium, parabeny, rakovina prsu

Health aspects of antiperspirants
Antiperspirants as a common part of axillary hygiene significantly reduce sweat secretion by the apocrine glands, thus affecting body odour. In man, perspiration has major importance in terms of thermoregulation. The history of using axillary hygiene goes back a long time; however, the development of true antiperspirants, whose main active ingredients are aluminium or zirconium compounds, started in the early 20th century. In addition to the positive effect of reducing undesirable sweating and the associated risk of body malodour, antiperspirants can also affect human health in a negative way. An indirect negative effect is the effect of freons, contained in antiperspirants, on reducing the amount of ozone in the atmosphere. A larger amount of harmful UV radiation thus falls on the Earth's surface with all the well-known effects on the skin, the most serious of which is the development of skin cancer. Moreover, substances in antiperspirants can negatively affect human health directly. The potential effect of the substances absorbed on various organs is discussed; adverse skin reactions, particularly irritant dermatitis, contact allergic eczema, granuloma formation, or aerosol burns, have been well documented. A possible link of antiperspirants to breast cancer is the most important issue. A meta-analysis of papers published in the years 1950 to 2012 has shown that only two of these studies include a control group of women and a risk estimate. Neither of these studies showed an effect of antiperspirant use on the development of breast cancer; however, further studies are required concerning this issue.
Key words: antiperspirant, deodorant, perspiration, aluminium, parabens, breast cancer
created by © zooom.sk s.r.o.