Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Viliam Dobiáš
Vážené kolegyne a vážení kolegovia
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Daša Mesárošová, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Diabezita, narastajúci medicínsky problém – diabetológ musí byť aj obezitológ
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED, s. r. o., Interná a diabetologická ambulancia, Košice
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s. r. o., Košice
Možnosti prevencie diabetes mellitus 2. typu u jedincov s prediabetickými dysglykémiami
Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Peter Sabaka, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Marek Kučera, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prognostický význam nočnej hypertenzie
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s. r. o., Košice
Prevencia alebo spomalenie progresie diabetickej nefropatie. Skutočnosť alebo fikcia?
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Adherencia k liečbe sclerosis multiplex
MUDr. Elena Šustrová, PhD.
Kožná ambulancia DERMA junior, s. r. o., Bratislava
Chronická spontánna urtikária
Typické symptómy pre chronickú urtikáriu sú urtiky a/alebo angioedém. Ochorenie trvá viac ako 6 týždňov. Urtiky sa prejavujú centrálnym edémom rôznej veľkosti, takmer vždy s reflexným erytematóznym lemom, sú spojené so svrbením, niekedy pálením, vstrebú sa do 24 hodín bez stopy. Angioedém predstavuje náhly edém spodnej časti dermy a hypodermy s častým výskytom na slizniciach, trvá do 72 hodín. Pacienti sa sťažujú na svrbenie a bolestivosť. Chronická spontánna urtikária môže byť vyvolaná autoimunitnými reakciami alebo neznámymi príčinami. Aktivita ochorenia sa posudzuje jednoduchým bodovým systémom UAS7. Diagnostika chronickej spontánnej urtikárie sa opiera o dôslednú anamnézu a typický klinický obraz. Odporúča sa vyšetriť sedimentácia erytrocytov, CRP a diferenciál z krvného obrazu. Ďalšie vyšetrenia sa indikujú podľa anamnézy. Podľa aktuálnych smerníc sa liečba chronickej spontánnej urtikárie indikuje v troch líniách. Cieľom liečby pacientov s chronickou spontánnou urtikáriou je absencia príznakov.
Kľúčové slová: chronická spontánna urtikária, urtiky, angioedém, antihistaminiká, omalizumab

Chronic spontaneous urticaria
Typical symptoms of chronic urticaria are wheals and/or angioedema. The disease lasts more than 6 weeks. The wheals are manifested by a central swelling of variable size, almost always surrounded by a reflex erythema. The wheals are itchy, sometimes with a burning sensation, the wheals resolve within 24 hours. Angioedema is a sudden swelling of lower dermis and subcutis frequently occurring below mucous membranes and lasting up to 72 hours. Patients complain of itching and pain. Chronic spontaneous urticaria can be induced by autoimmune reactions or unknown causes. Disease activity should be assessed with the simple scoring system UAS7. Diagnosis of chronic spontaneous urticaria is based on a consistent patient history and a typical clinical picture. It is recommended to investigate the erythrocyte sedimentation rate, CRP and the differential blood count. Other diagnostic tests are suggested based on patient history. According to current guidelines, the treatment of chronic spontaneous urticaria is indicated in three lines. The goal of the treatment in patients with chronic spontaneous urticaria is an absence of symptoms.
Key words: chronic spontaneous urticaria, wheals, angioedema, antihistamines, omalizumab
MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.
Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Olga Košková
Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Martin Fiala
Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Jana Bartošková
Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno
Epidermolysis bullosa z pohledu plastického chirurga
POD LUPOU
PhDr. Miroslava Tokovská, PhD.
VID Vitenskapelige Høgskole, Fakultet for helsefag, Sandnes, Norway
Podporné skupiny pre príbuzných pacientov s Alzheimerovou chorobou
ODBORNÉ PODUJATIA
MEDICÍNA PRE PRAX, kongres lekárov 1. kontaktu – krátke zhrnutie 12. ročníka
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Srdcové zlyhávanie v roku 2016 – novinky v odporúčaniach, súčasný stav, trendy
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.
emeritný vedúci lekár Prvého angiologického pracoviska (PAP) Angiologická sekcia SLK
Kriška M., Gajdošík J., Dukát A., Bernadič M. (eds.): Zlyhanie farmakoterapie. Možnosti prevencie. 1. vyd.
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotní aspekty antiperspirantů
created by © zooom.sk s.r.o.