Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Viliam Dobiáš
Vážené kolegyne a vážení kolegovia
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Daša Mesárošová, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Diabezita, narastajúci medicínsky problém – diabetológ musí byť aj obezitológ
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED, s. r. o., Interná a diabetologická ambulancia, Košice
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s. r. o., Košice
Možnosti prevencie diabetes mellitus 2. typu u jedincov s prediabetickými dysglykémiami
Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Peter Sabaka, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Marek Kučera, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prognostický význam nočnej hypertenzie
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s. r. o., Košice
Prevencia alebo spomalenie progresie diabetickej nefropatie. Skutočnosť alebo fikcia?
Diabetická nefropatia je najčastejšou príčinou terminálnej obličkovej choroby. Diagnóza diabetickej nefropatie založená na albuminúrii a odhade glomerulárnej filtrácie a následná liečba sú základnými predpokladmi na spomalenie progresie diabetickej nefropatie. V štúdii ADVANCE autori randomizovali 11 140 pacientov s diabetes mellitus 2. typu do ramena so štandardnou alebo intenzívnou glykemickou kompenzáciou, ktorá bola definovaná ako liečba gliklazidom s predĺženým uvoľňovaním spolu s inými liekmi, ktoré boli potrebné na dosiahnutie hodnôt glykovaného hemoglobínu 6,50 % DCCT alebo menej. Stratégia s intenzívnou glykemickou kontrolou viedla k 10 % relatívnemu zníženiu kombinovaného hodnotiaceho kritéria zloženého z makrovaskulárnych a mikrovaskulárnych príhod, primárne v dôsledku 21 % relatívneho zníženia nefropatie. Intenzívna glykemická kontrola signifikantne znižovala riziko terminálnej obličkovej choroby o 65 %, mikroalbuminúriu o 9 % a makroalbuminúriu o 30 %. Progresia albuminúrie bola signifikatne znížená o 10 % a jej regresia signifikantne stúpla o 15 %. Štúdia ADVANCE-ON bolo sledovanie po ukončení štúdie ADVANCE. Intenzívna glykemická kontrola bola asociovaná s dlhodobým znížením terminálnej obličkovej choroby (-46 %, p = 0,007), bez dôkazu akéhokoľvek zvýšeného rizika kardiovaskulárnych príhod alebo úmrtia.
Kľúčové slová: diabetes mellitus, ADVANCE, ADVANCE-ON, gliklazid, terminálna obličková choroba, mikrovaskulárne a makrovaskulárne komplikácie

Prevention or sloving the progression of diabetic nephropathy. Fact or fiction?
Diabetic nephropathy is the commonest cause of end-stage kidney disease. Diagnosis of diabetic nephropathy based on albuminuria and estimated glomerular filtration rate and subsequent treatment are preconditions for slowing the progression of diabetic nephropathy. In the ADVANCE study authors randomly assigned 11 140 patients with type 2 diabetes to undergo either standard glucose control or intensive glucose control, defined as the use of gliclazide (modified release) plus other drugs as required to achieve a glycated hemoglobin value of 6.5 % or less. A strategy of intensive glucose control yielded a 10 % relative reduction in the combined outcome of major macrovascular and microvascular events, primary as a consequence of a 21 % relative reduction in nephropathy. Intensive glucose control significantly reduced the risk of end-stage renal disease by 65 %, microalbuminuria by 9 % and macroalbuminuria by 30 %. The progression of albuminuria was significantly reduced by 10 % and its regression significantly increased by 15 %. The ADVANCE-ON was a post-trial follow-up study of ADVANCE. Intensive glucose control was associated with a long-term reduction in end-stage kidney disease (-46 %, p = 0.007), without evidence of any increased risk of cardiovascular events or death.
Key words: diabetes mellitus, ADVANCE, ADVANCE-ON, gliclazide MR, end-stage renal disease, microvascular and macrovascular complications
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Adherencia k liečbe sclerosis multiplex
MUDr. Elena Šustrová, PhD.
Kožná ambulancia DERMA junior, s. r. o., Bratislava
Chronická spontánna urtikária
MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.
Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Olga Košková
Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Martin Fiala
Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Jana Bartošková
Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno
Epidermolysis bullosa z pohledu plastického chirurga
POD LUPOU
PhDr. Miroslava Tokovská, PhD.
VID Vitenskapelige Høgskole, Fakultet for helsefag, Sandnes, Norway
Podporné skupiny pre príbuzných pacientov s Alzheimerovou chorobou
ODBORNÉ PODUJATIA
MEDICÍNA PRE PRAX, kongres lekárov 1. kontaktu – krátke zhrnutie 12. ročníka
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Srdcové zlyhávanie v roku 2016 – novinky v odporúčaniach, súčasný stav, trendy
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.
emeritný vedúci lekár Prvého angiologického pracoviska (PAP) Angiologická sekcia SLK
Kriška M., Gajdošík J., Dukát A., Bernadič M. (eds.): Zlyhanie farmakoterapie. Možnosti prevencie. 1. vyd.
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotní aspekty antiperspirantů
created by © zooom.sk s.r.o.