Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Beata Špániková, PhD.
Milí čitatelia
TÉMA ROKA
Mgr. Margita Fülleová
II. interná klinika UNB a LF UK, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Psychológia v manažmente obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Imrich Mucska
Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania, Úsek špecializovaných ambulancií UNB, Nemocnica Staré Mesto,
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vo vzťahu k syndrómu spánkového apnoe obštrukčného typu
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Rinitída a astma – alergické choroby jedných dýchacích ciest
MUDr. Jozef Klucho
GASTROENTEROLÓG, s. r. o., Nové Zámky
Diagnostika a liečba celiakie v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
Akútne leukémie – čo by mal vedieť všeobecný lekár
MUDr. Vladimír Spišák
Ambulancia vnútorného lekárstva, Kysucké Nové Mesto
Prehypertenzia v ambulancii všeobecného lekára
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Natália Jankovičová,
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Možnosti včasného záchytu pacientov s diagnózou SM v ambulancii všeobecného lekára
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob Lékařské fakulty MU a FN Brno
Léčba infekce virem hepatitidy B (HBV) před plánovaným otěhotněním, v těhotenství a při kojení
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Zlín Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
Etické a komunikační aspekty terminální analgosedace
Cílem paliativní hospicové péče je dosáhnout co nejvyšší kvality života těžce nemocných a zachování jejich důstojnosti. U nemocných v terminální fázi onemocnění bývá nezřídka ke zvládnutí jejich utrpení používána metoda terminální analgosedace. Uvedený léčebný postup je plně etický a nemá nic společného s eutanazií. Před jejím zahájením je nezbytné provést řádné poučení nemocného a jeho rodiny. Nedostatečná komunikace může být zdrojem nedorozumění a konfliktů.
Kľúčové slová: terminální analgosedace, hospic, etika

Ethical and communication aspects of terminal sedation
The aim of the palliative hospice care is to reach the highest possible quality of life of seriously ill patients and to keep their human dignity. Terminal sedation is considered to be an optimal way in cases with intractable patients. This therapeutic approach is full of ethics and has nothing in common with euthanasia. Sufficient enlightening to the patient and his/her family is crucial before starting this therapeutic method. Lack of communication can be a tool that causes misunderstanding and conflicts.
Key words: terminal sedation, hospice, ethics
created by © zooom.sk s.r.o.