Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Beata Špániková, PhD.
Milí čitatelia
TÉMA ROKA
Mgr. Margita Fülleová
II. interná klinika UNB a LF UK, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Psychológia v manažmente obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Imrich Mucska
Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania, Úsek špecializovaných ambulancií UNB, Nemocnica Staré Mesto,
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vo vzťahu k syndrómu spánkového apnoe obštrukčného typu
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Rinitída a astma – alergické choroby jedných dýchacích ciest
MUDr. Jozef Klucho
GASTROENTEROLÓG, s. r. o., Nové Zámky
Diagnostika a liečba celiakie v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
Akútne leukémie – čo by mal vedieť všeobecný lekár
MUDr. Vladimír Spišák
Ambulancia vnútorného lekárstva, Kysucké Nové Mesto
Prehypertenzia v ambulancii všeobecného lekára
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Natália Jankovičová,
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Možnosti včasného záchytu pacientov s diagnózou SM v ambulancii všeobecného lekára
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob Lékařské fakulty MU a FN Brno
Léčba infekce virem hepatitidy B (HBV) před plánovaným otěhotněním, v těhotenství a při kojení
Vzhledem k nízké incidenci a prevalenci infekce HBV v České republice není infekce HBV žen v produktivním věku častým problémem. Množství mladých infikovaných žen však může rychle narůst v souvislosti s nárůstem imigrace ze zemí s vyšší prevalenci infekce HBV, a to zejména z Vietnamu, Číny, Ukrajiny a Ruska. Nejdůležitějším úkolem je prevence vertikálního přenosu infekce HBV od matek s vysokou HBV virémií na jejich děti během porodu. Kombinace aktivní a pasivní imunizace je někdy v těchto případech nedostatečně účinná. Podání tenofoviru, lamivudinu nebo telbivudinu během třetího trimestru gravidity může snížit nebezpečí tohoto přenosu. Během těhotenství je preferován tenofovir vzhledem k jeho vysoké genetické bariéře pro vznik rezistence a množství dat o bezpečnosti jeho podávání.
Kľúčové slová: těhotenství, kojení, hepatitida B, tenofovir

Therapy of hepatitis B virus (HBV) infection before planned pregnancy, during pregnancy and breastfeeding
The HBV infection of women in productive period of their lives is not frequent problem in the Czech Republic on account of low incidence and prevalence of HBV infection. This number of young infected women can rapidly increase with growth of immigration from countries with higher prevalence of HBV infection, especially from Vietnam, China, Ukraine and Russia. The most important issue is prevention of vertical transmission of HBV from mothers with high HBV viraemia to their children during delivery. Combination of active and passive immunization is sometimes not enough effective in these situations. Tenofovir, lamivudine, or telbivudine administration during the third trimester of pregnancy can decrease the danger of this transmission. Tenofovir is preferred during pregnancy due its high genetic barrier against HBV resistance and large amount of safety data.
Key words: pregnancy, breastfeeding, hepatitis B, tenofovir
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Zlín Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
Etické a komunikační aspekty terminální analgosedace
created by © zooom.sk s.r.o.