Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Beata Špániková, PhD.
Milí čitatelia
TÉMA ROKA
Mgr. Margita Fülleová
II. interná klinika UNB a LF UK, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Psychológia v manažmente obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Imrich Mucska
Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania, Úsek špecializovaných ambulancií UNB, Nemocnica Staré Mesto,
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vo vzťahu k syndrómu spánkového apnoe obštrukčného typu
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Rinitída a astma – alergické choroby jedných dýchacích ciest
MUDr. Jozef Klucho
GASTROENTEROLÓG, s. r. o., Nové Zámky
Diagnostika a liečba celiakie v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
Akútne leukémie – čo by mal vedieť všeobecný lekár
MUDr. Vladimír Spišák
Ambulancia vnútorného lekárstva, Kysucké Nové Mesto
Prehypertenzia v ambulancii všeobecného lekára
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Natália Jankovičová,
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Možnosti včasného záchytu pacientov s diagnózou SM v ambulancii všeobecného lekára
Sclerosis multiplex možno definovať ako chronické zápalové demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému. Incidencia sclerosis multiplex v posledných rokoch výrazne stúpla. Zásluhu na zvýšení počtu novodiagnostikovaných prípadov majú nielen dokonalejšie vyšetrovacie metódy (obzvlášť zobrazenie mozgu magnetickou rezonanciou), ale aj zvýšené povedomie o tomto ochorení v lekárskej obci. Sclerosis multiplex je považovaná za autoimunitné ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku poruchy v imunitnom systéme pacienta indukovanej zatiaľ stále neznámou konkrétnou príčinou. Sclerosis multiplex podlieha každý rok neutíchajúcemu výskumu, ktorý je zameraný najmä na pochopenie imunologických procesov vedúcich k rozvoju ochorenia. V súčasnosti máme k dispozícii pomerne širokú škálu ochorenie modifikujúcich liečiv (Disease Modifying Drugs – DMD) s rôznym mechanizmom účinku a rôznou účinnosťou. Poskytujú viac možností, ako ovplyvniť či v niektorých prípadoch úplne zastaviť priebeh ochorenia. Článok poskytuje stručný náhľad na jednotlivé formy ochorenia, najčastejšie klinické príznaky a aktuálne možnosti diagnostiky a liečby.
Kľúčové slová: sclerosis multiplex, MR mozgu, liečba relaps-remitujúcej formy, DMD

Possibilities for early detection of patients with the diagnosis of MS in general practitioner
Multiple sclerosis can be defined as a chronic inflammatory demyelinating disease of the central nervous system. The incidence of multiple sclerosis in recent years has increased significantly. Credit for increasing the number of newly diagnosed cases is not only because of sophisticated investigative techniques (especially brain imaging MRI), but also of an increased awareness of the disease in the medical profession. Multiple sclerosis is considered to be an autoimmune disease that results from the failure of the immune system of the patient that is induced by still unknown specific cause. Multiple sclerosis is the subject of every year unceasing research, which is focused mainly on understanding the immune processes leading to the development of the disease. Currently, we have a fairly wide range of disease-modifying drugs (DMD) with different mechanisms of action and different efficiencies. They provide more opportunities how to influence or in some cases completely stop the progression of the disease. Article provides a brief insight into the various forms of the disease, the most common clinical signs and actual possibilities for diagnosis and treatment.
Key words: multiple sclerosis, magnetic resonance, relapse-remitting multiple sclerosis therapy, DMD
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob Lékařské fakulty MU a FN Brno
Léčba infekce virem hepatitidy B (HBV) před plánovaným otěhotněním, v těhotenství a při kojení
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Zlín Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
Etické a komunikační aspekty terminální analgosedace
created by © zooom.sk s.r.o.