Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Beata Špániková, PhD.
Milí čitatelia
TÉMA ROKA
Mgr. Margita Fülleová
II. interná klinika UNB a LF UK, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Psychológia v manažmente obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Imrich Mucska
Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania, Úsek špecializovaných ambulancií UNB, Nemocnica Staré Mesto,
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vo vzťahu k syndrómu spánkového apnoe obštrukčného typu
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Rinitída a astma – alergické choroby jedných dýchacích ciest
MUDr. Jozef Klucho
GASTROENTEROLÓG, s. r. o., Nové Zámky
Diagnostika a liečba celiakie v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
Akútne leukémie – čo by mal vedieť všeobecný lekár
MUDr. Vladimír Spišák
Ambulancia vnútorného lekárstva, Kysucké Nové Mesto
Prehypertenzia v ambulancii všeobecného lekára
Prehypertenzia sa prvýkrát objavila v klasifikácii hypertenzie v roku 2003 v 7. správe JNC. Prehypertenzia je definovaná ako krvný tlak 120 – 139/80 – 89 mmHg. Európska klasifikácia tento termín nepozná, ale definuje vysoký normálny tlak (130 – 139/85 – 89 mmHg), ktorý sa s definíciou prehypertenzie prekrýva, a preto všetky údaje o prehypertenzii platia aj pre vysoký normálny tlak. Prehypertenzia zvyšuje dvojnásobne riziko vzniku srdcovocievnych príhod a zvyšuje riziko prechodu do plnej hypertenzie s frekvenciou 7 % ročne. Prevalencia prehypertenzie v dospelej populácii je priemerne 31 %, čo zvyšuje jej závažnosť. Napriek snahám o medikamentóznu liečbu, výsledky štúdií neboli jednoznačné. Základnou liečebnou stratégiou ostáva zmena životného štýlu so snahou o predchádzanie alebo úpravu už existujúcich rizikových faktorov.
Kľúčové slová: prehypertenzia, normálny vysoký krvný tlak, 7. správa JNC, srdcovocievne riziko, zmena životného štýlu

Prehypertension in practice of general practitioner
Prehypertension appears the first time in classification of hypertension in the year 2003 in 7. report JNC. Prehypertension is defined as blood pressure 120 – 139/85 – 89 mmHg. Europe classification of hypertension doesn`t know this term, and defined only high normal blood pressure (130 – 139/85 – 89 mmHg), which is covered by definition of prehypertension and all facts about prehypertension are valid also for high normal blood pressure. Prehypertension is associated with two-fold increase cardiovascular events an increases risk progression in full hypertension with 7 % increase per year. Prevalence of prehypertension in adult population is in average 31 %, what worse its prognosis. There were many trials with drug therapy of prehypertension, but without significant beneficial results. Basic strategic method of therapy remains lifestyle change with prevention or change existing risk factors.
Key words: prehypertension, high normal blood pressure, 7. report JNC, cardiovascular risk, lifestyle change
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Natália Jankovičová,
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Možnosti včasného záchytu pacientov s diagnózou SM v ambulancii všeobecného lekára
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob Lékařské fakulty MU a FN Brno
Léčba infekce virem hepatitidy B (HBV) před plánovaným otěhotněním, v těhotenství a při kojení
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Zlín Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
Etické a komunikační aspekty terminální analgosedace
created by © zooom.sk s.r.o.