Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Beata Špániková, PhD.
Milí čitatelia
TÉMA ROKA
Mgr. Margita Fülleová
II. interná klinika UNB a LF UK, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Psychológia v manažmente obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Imrich Mucska
Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania, Úsek špecializovaných ambulancií UNB, Nemocnica Staré Mesto,
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vo vzťahu k syndrómu spánkového apnoe obštrukčného typu
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Rinitída a astma – alergické choroby jedných dýchacích ciest
MUDr. Jozef Klucho
GASTROENTEROLÓG, s. r. o., Nové Zámky
Diagnostika a liečba celiakie v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
Akútne leukémie – čo by mal vedieť všeobecný lekár
Leukémia vzniká klonálnou proliferáciou hemopoetickej kmeňovej bunky v kostnej dreni. Všeobecný lekár sa môže stretnúť so štyrmi podtypmi: akútnou lymfoblastovou, chronickou lymfocytovou, akútnou myeloblastovou a chronickou myelocytovou leukémiou. V našej práci sa zameriame len na akútne leukémie. Akútna lymfoblastová leukémia sa vyskytuje prevažne v detskom veku, ostatné podtypy sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytujú v dospelosti. Príznaky ochorenia sú nešpecifické a zahŕňajú zvýšenú teplotu, slabosť, stratu hmotnosti, bolesti kostí, tvorbu modrín a krvácanie. V krvnom obraze zvyčajne pozorujeme leukocytózu, pričom v ostatných krvných radoch nachádzame väčšinou depléciu alebo zriedkavo aj eleváciu buniek. Pri podozrení na toto ochorenie má byť pacient čo najskôr odoslaný k hematológovi. Diagnóza je potvrdená až ďalšími vyšetreniami z periférnej krvi a kostnej drene. Liečba pozostáva z chemoterapie, rádioterapie a väčšinou aj z transplantácie kostnej drene.
Kľúčové slová: akútna leukémia, diagnostika, prehľad

Acute leukemias – what should general practitioner know
Leukemia is a clonal proliferation of hematopoietic stem cells in the bone marrow. The four broad subtypes most likely to be encountered by primary care physicians are acute lymphoblastic, acute myelogenous, chronic lymphocytic, and chronic myelogenous. We will focus on acute leukemias in this paper. Acute lymphoblastic leukemia occurs more often in children, whereas the other subtypes are more common in adults. Symptoms are nonspecific and include fever, fatigue, weight loss, bone pain, bruising or bleeding. A complete blood count usually reveals leukocytosis and other abnormally elevated or depressed cell lines. Patients with suspected leukemia should be referred promptly to a hematologist. The diagnosis is confirmed by further examination of the bone marrow or peripheral blood. Treatment may include chemotherapy, radiation, or hematopoietic stem cell transplantation.
Key words: acute leukemia, diagnosis, review
MUDr. Vladimír Spišák
Ambulancia vnútorného lekárstva, Kysucké Nové Mesto
Prehypertenzia v ambulancii všeobecného lekára
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Natália Jankovičová,
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Možnosti včasného záchytu pacientov s diagnózou SM v ambulancii všeobecného lekára
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob Lékařské fakulty MU a FN Brno
Léčba infekce virem hepatitidy B (HBV) před plánovaným otěhotněním, v těhotenství a při kojení
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Zlín Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
Etické a komunikační aspekty terminální analgosedace
created by © zooom.sk s.r.o.