Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Beata Špániková, PhD.
Milí čitatelia
TÉMA ROKA
Mgr. Margita Fülleová
II. interná klinika UNB a LF UK, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Psychológia v manažmente obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Imrich Mucska
Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania, Úsek špecializovaných ambulancií UNB, Nemocnica Staré Mesto,
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vo vzťahu k syndrómu spánkového apnoe obštrukčného typu
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Rinitída a astma – alergické choroby jedných dýchacích ciest
Alergická nádcha a priedušková astma sú choroby dýchacích ciest, ktoré charakterizuje častý spoločný výskyt, patogenéza s mnohými zhodnými črtami a stúpajúci trend vo výskyte, čo ich radí medzi tzv. civilizačné choroby. Iniciatíva ARIA (Alergická rinitída a jej vplyv na astmu) poukazuje na potrebu jednotiaceho pohľadu na tieto tzv. respiračné alergózy. Prehľadný článok sumarizuje hlavné myšlienky ARIA, užitočné do našej každodennej praxe, pričom zdôrazňuje potrebu súčasnej diagnostiky aj liečby alergickej rinitídy a astmy. Bez stabilizácie choroby horných dýchacích ciest nedosiahneme kontrolu nad astmou, a podobne, pri pretrvávaní prejavov astmy sa ani pri voľnom nose nebude pacientovi dýchať dobre.
Kľúčové slová: alergická nádcha, priedušková astma, jednotné dýchacie cesty

Allergic rhinitis and asthma – united airway disease
Allergic rhinitis and bronchial asthma are airway diseases characterised by common incidence, pathogenesis with many identical characteristics and increasing prevalence, what rates them among civilizing diseases. ARIA initiative (Allergic rhinitis and its impact on asthma) refers to need of common view on both these respiratory allergic diseases. Review article summarizes main ideas of ARIA useful for everyday clinical practice, emphasizing the need for simultaneous diagnostics and therapeutic management of rhinitis and asthma. Without stabilising the upper airway disease, control of asthma is not possible, and similarly, even in the case of „free nose“, in the case of persisting asthmatic symptoms, patient breathing will not be comfortable.
Key words: allergic rhinitis, bronchial asthma, united airways
MUDr. Jozef Klucho
GASTROENTEROLÓG, s. r. o., Nové Zámky
Diagnostika a liečba celiakie v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
Akútne leukémie – čo by mal vedieť všeobecný lekár
MUDr. Vladimír Spišák
Ambulancia vnútorného lekárstva, Kysucké Nové Mesto
Prehypertenzia v ambulancii všeobecného lekára
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Natália Jankovičová,
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Možnosti včasného záchytu pacientov s diagnózou SM v ambulancii všeobecného lekára
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob Lékařské fakulty MU a FN Brno
Léčba infekce virem hepatitidy B (HBV) před plánovaným otěhotněním, v těhotenství a při kojení
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Zlín Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
Etické a komunikační aspekty terminální analgosedace
created by © zooom.sk s.r.o.