Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof
Milé kolegyne a milí kolegovia, vážení čitatelia
TÉMA ROKA
MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika, Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika
Mgr. Marek Bužga, PhD.
Katedra fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika
Metabolické zmeny po bariatrických operáciách
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Slavomír Perečinský, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
Profesionálna rinitída v klinickej praxi
Rinitída, či už alergická, alebo nealergická, vznikajúca v kauzálnej súvislosti s pracovným prostredím sa nazýva profesionálna rinitída. Patrí medzi tradičné choroby z povolania a vyskytuje sa v zoznamoch chorôb z povolania väčšiny európskych krajín. Ochorenie je však v SR i vo svete poddiagnostikované. Prevalencia a incidencia profesionálnej rinitídy nie je presne známa. K najčastejším etiologickým faktorom patrí múka a textilné alergény, anorganické i organické chemické látky. Komplexná diagnostika profesionálnej rinitídy pozostáva z anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia, analýzy pracovných podmienok, imunoalergologického vyšetrenia a realizácie nazálnych testov. V prípade potvrdenia diagnózy je nevyhnutná eliminácia pacienta z pracovného prostredia. Včasné prerušenie expozície by malo znížiť pravdepodobnosť rozvoja bronchiálnej astmy, ktorá je častou a významnou komplikáciou profesionálnej rinitídy. V celom procese diagnostiky, terapie i prevencie profesionálnej rinitídy je nevyhnutná medziodborová spolupráca. Praktickí lekári sú však obvykle pri včasnom záchyte ochorenia rozhodujúci.
Kľúčové slová: profesionálna rinitída, choroba z povolania, alergény, nazálny provokačný test, bronchiálna astma

Occupational rhinitis in clinical practice
Rhinitis, either of allergic or non-allergic etiology, arising from workplace conditions is named occupational rhinitis. It belongs to the traditional occupational diseases and occurs in the lists of occupational diseases in most European countries. However, the disease is underdiagnosed in the Slovak republic and worldwide. The prevalence and incidence of occupational rhinitis is not known exactly. The most frequent etiological factors are flour, textile allergens and inorganic or organic chemical substances. The complex diagnostics of occupational rhinitis consists of anamnesis and physical examination, analysis of workplace conditions, allergological examination and realization nasal provocation tests. If the diagnosis is confirmed, the elimination of the patient from workplace is essential. Early interruption of exposition could redu ce the probability of development of bronchial asthma that is frequent and significant complication of occupational rhinitis. In the whole process of diagnosis, therapy and prevention of occupational rhinitis, interdisciplinary cooperation is required. However, practical physicians play key role with the regard to the early detection of the disease.
Key words: occupational rhinitis, occupational illness, allergens, nasal provocation test, bronchial asthma
Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Petr Vlček, Ph.D.
I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
„Pane doktore, bolí mne nohy…“ Diferenciální diagnostika bolestí dolních končetin
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akademika L. Dérera, Bratislava
Sú obavy z vakcinácie u pacientov so sclerosis multiplex opodstatnené?
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Kyselina hyalurónová a hojenie chronických rán
Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Dana Kamarádová
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Daniela Jelenová
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Marie Ocisková
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Poruchy přizpůsobení
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Silvia Timková PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UN L. Pasteura, Košice, SKZL – Regionálna komora zubných lekárov, výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UN L. Pasteura, Košice, SKZL – Regionálna komora zubných lekárov, výbor pre vzdelávanie, Košice
MUDr. Marcel Riznič, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UN L. Pasteura, Košice, SKZL – Regionálna komora zubných lekárov, výbor pre vzdelávanie, Košice
MUDr. Andrea Konečná
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UN L. Pasteura, Košice, SKZL – Regionálna komora zubných lekárov, výbor pre vzdelávanie, Košice
Potreba panoramatickej rádiodiagnostiky v diferenciálnej diagnostike stomatodýnií
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Jozef Kollár: Aterotrombóza – patofyziológia a epidemiológia. 1. vyd.
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Atanas Ivan Belkov
Gynekologicko porodnická klinika FN a MU Brno
Doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D.
Gynekologicko porodnická klinika FN a MU Brno
MUDr. Marcela Pastorčáková
Gynekologicko porodnická klinika FN a MU Brno
MUDr. Michal Felsinger
Gynekologicko porodnická klinika FN a MU Brno
Inkontinence moči u žen – palčivý, ale řešitelný problém
created by © zooom.sk s.r.o.