Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS
Európsky deň obezity a 1. slovenský deň obezity
TÉMA ROKA
MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika, Chirurgické oddělení Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika
Metabolická chirurgia – chirurgia obezity
Bariatrická chirurgia má 60-ročnú históriu a za ten čas bolo navrhnutých viac ako 60 typov operácií. Na prelome milénií sa začal zdôrazňovať vplyv chirurgickej intervencie na komorbidity, predovšetkým diabetes mellitus 2. typu. Boli definované štandardné postupy, indikačné kritériá, technické a personálne podmienky. Zdôrazňuje sa multidisciplinárny prístup. V práci sú predstavené aktuálne operačné výkony používané na Slovensku, ktoré kopírujú svetový trend.
Kľúčové slová: bariatrická – metabolická chirurgia, operačné postupy, multidisciplinárny prístup

Metabolic surgery – surgery of obesity
Bariatric surgery is nearly 60 years old. During this time there were more than 60 procedures invented. On the border of milenium the therm metabolic surgery was stressed because of the influence of surgery on comorbidities, especially on diabetes mellitus type 2. Standard procedures were defined. Personal and technical conditions were defined, as well. The accent on multidisciplinary approach is expressed. In the paper recent surgical procedures used in Slovakia are described. They copy the world trend.
Key words: bariatric – metabolic surgery, surgical procedures, multidisciplinary approach
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Nimesulid v léčbě akutních bolestivých stavů v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Václava Adámková
Klinická mikrobiologie a ATB centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Antibiotická léčba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Darina Petrleničová, PhD.
Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Najčastejšie chyby v diagnostike roztrúsenej sklerózy
MUDr. Helena Štrofová
Vidente Vinohrady s.r.o., Oční ambulance
Diferenciální diagnostika červeného oka z pohledu praktického lékaře
MUDr. Pavel Turčan
Centrum MEDIOL, Olomouc
Aktuální pohled na léčbu erektilní dysfunkce v ordinaci praktického lékaře
INFORMÁCIE
MUDr. Miriam Ladická
Onkohematologická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Algoritmus diagnostiky lymfómu pre praktických lekárov
ODBORNÉ ODPORÚčANIA
Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof
Kritériá pre nasadenie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Miroslav Sekot
Psychiatrická klinika 1. LF VFN a UK Praha
Medicínsky nevysvětlitelné symptomy – diagnostika a léčba
created by © zooom.sk s.r.o.