Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Úvodné slovo
TÉMA ROKA
MUDr. Viera Kissová, PhD.
Interná klinika a OLVaS FN Nitra, UKF, Nitra
Diétne princípy liečby obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Interná ambulancia so zameraním na choroby pečene – Remedium, s. r. o., Bardejovské Kúpele, a. s., Bardejovské Kúpele, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZaSP) Bratislava, pracovisko Bardejov, Michalovce
Hepatocelulárny karcinóm v ambulancii praktického lekára
MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Dana Hudáčková
Detské infekčné oddelenie DFN, Košice
Infekčné choroby u marginalizovaných skupín Rómov žijúcich v osadách
MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Inštitút fyziatrie a balneológie, UCM Trnava
Liečba osteoartrózy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Mgr. Tomáš Nikolai
Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha
Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
Mírná kognitivní porucha a syndrom demence – vyšetření kognitivních funkcí
Diagnostika mírné kognitivní poruchy a syndromu demence v posledních letech získává na důležitosti v souvislosti se stárnutím populace. Při určení hloubky kognitivní poruchy bez ohledu na její etiologii jsou platná diagnostická kritéria popisující syndrom mírné kognitivní poruchy (z anglického mild cognitive impairment MCI) a syndrom demence. V praktické diagnostice stále nacházejí svou roli screeningové metody. Jejich pomocí dokážeme s určitou pravděpodobnostní odhadnout kognitivní stav pacienta. V tomto článku bychom rádi představili zásady screeningového klinického vyšetření kognice a užitečnost vybraných nejrozšířenějších screeningových metod v České republice. Věnujeme se zásadám rozhovoru při kognitivním vyšetření a problematice subjektivních stížností na kognici. Za nejdostupnější a nejpoužívanější krátké screeningové metody v ČR považujeme Mini-Mental State Examination a Montrealský kognitivní test, pozornost věnujeme klinickému využití stále hojně v praxi zastoupeného Testu hodin a dalších krátkých kognitivních zkoušek.
Kľúčové slová: mírná kognitivní porucha, demence, diagnostika.

Mild cognitive impairment and dementia syndrome – cognitive function testing
Diagnosing mild cognitive impairment and dementia syndrome has been of increasing importance in recent years in association with population ageing. When determining the degree of cognitive impairment regardless of its aetiology, the diagnostic criteria describing the syndrome of mild cognitive impairment and the dementia syndrome are applicable. Screening methods still play a role in practical diagnosis. They can be used to assess the patient's cognitive status with a certain degree of probability. This article aims at presenting the principles of a clinical screening test for cognition and the utility of selected most widely spread screening methods in the Czech Republic. It deals with the principles of cognitive testing interview and the issue of subjective cognitive complaints. The Mini-Mental State Examination and Montreal Cognitive Assessment are considered to be the most commonly used and available screening methods in the Czech Republic. Attention is also paid to the clinical use of the still widely used Clock Drawing Test and other short cognitive tests.
Key words: mild cognitive impairment, dementia, diagnosis.
RNDr. Katarína Hlinková
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
Mgr. Michaela Čižmárová
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Nagyová
Ambulancia lekárskej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Dedičné poruchy metabolizmu purínov asociované s renálnym postihnutím
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
5. sympózium o primárnych imunodeficienciách – správa o konaní vzdelávacieho podujatia
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Košice, Centrum pre hypertenziu, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Artériová hypertenzia: klinické a výskumné trendy 2015. XIII. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika)
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Mária Rašková, Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Kalcium: kostní a kardiovaskulární účinky
created by © zooom.sk s.r.o.