Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Úvodné slovo
TÉMA ROKA
MUDr. Viera Kissová, PhD.
Interná klinika a OLVaS FN Nitra, UKF, Nitra
Diétne princípy liečby obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Interná ambulancia so zameraním na choroby pečene – Remedium, s. r. o., Bardejovské Kúpele, a. s., Bardejovské Kúpele, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZaSP) Bratislava, pracovisko Bardejov, Michalovce
Hepatocelulárny karcinóm v ambulancii praktického lekára
Hepatocelulárny karcinóm (HCC) je 6. najčastejším zhubným nádorom a 3. najčastejšou príčinou smrti na nádorové ochorenie. Tvorí 90 % zo všetkých zhubných nádorov pečene. Medzi hlavné rizikové faktory patria cirhózy pečene všetkých etiológií, ale najmä na podklade chronickej hepatitídy B, C, alkoholová cirhóza, hemochromatóza, deficit alfa-1-antitrypsínu, neskorá kožná porfýria, nealkoholová steatohepatitída (NASH). Pri HCC, ktorý vznikol ako komplikácia cirhózy pečene, určuje klinický obraz základná choroba. V rámci skríningu u ohrozených pacientov sa odporúča v 6-mesačných intervaloch realizovať abdominálnu ultrasonografiu. Jedinou terapeutickom modalitou s možnosťou kuratívy je chirurgická liečba, ktorá zahŕňa resekčný výkon a transplantáciu pečene a liečba loko-regionálna. Autor článku opisuje ďalšie možnosti terapie podľa stupňa pokročilosti HCC. K prevencii HCC patria: predchádzanie rizikovým faktorom, ktoré vedú k chronickému poškodeniu pečene, zlepšenie stravovacích návykov a špecifická profylaxia vírusovej hepatitídy B (vakcinácia). Úmrtnosť na HCC sa takmer rovná incidencii. Nepriaznivé výsledky sú spojené s neskorou diagnostikou, keďže viac ako 2/3 pacientov je diagnostikovaných až v pokročilom štádiu choroby.
Kľúčové slová: hepatocelulárny karcinóm, skríning, diagnostika, liečba, sorafenib.

Hepatocellular carcinoma in the ambulance of general practitioner
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the sixth most common cancer and the third most common cause of cancer-related death. It forms 90 % of all liver cancer. The main risk factors include cirrhosis of the liver of all etiologies, predominantly on a base of chronic hepatitis B and C, alcoholic cirrhosis, hemochromatosis, deficiency of alpha-1-antitrypsin, late cutaneous porphyria, non-alcoholic steatohepatitis (NASH). In HCC arising as a complication of liver cirrhosis, the clinical picture determines of underlying condition. In the context of screening patients at risk is recommended at 6 monthly intervals to realize abdominal ultrasonography. The only therapeutic curative modality is surgical treatment that involves resection and liver transplantation, and locoregional treatment. The author describes the additional options of therapy according to the degree of fordwardness of HCC. The prevention of HCC include: prevention of risk factors that lead to chronic liver damage, improvement of dietary habits and specific prophylactic of hepatitis B virus (vaccination). Mortality of HCC is almost equal incidence. Adverse outcomes are associated with delayed diagnosis, whereas more than 2/3 of patients are already diagnosed with advanced disease.
Key words: hepatocellular carcinoma, screening, diagnostics, treatment, sorafenib.
MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Dana Hudáčková
Detské infekčné oddelenie DFN, Košice
Infekčné choroby u marginalizovaných skupín Rómov žijúcich v osadách
MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Inštitút fyziatrie a balneológie, UCM Trnava
Liečba osteoartrózy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Mgr. Tomáš Nikolai
Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha
Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
Mírná kognitivní porucha a syndrom demence – vyšetření kognitivních funkcí
RNDr. Katarína Hlinková
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
Mgr. Michaela Čižmárová
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Nagyová
Ambulancia lekárskej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Dedičné poruchy metabolizmu purínov asociované s renálnym postihnutím
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
5. sympózium o primárnych imunodeficienciách – správa o konaní vzdelávacieho podujatia
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Košice, Centrum pre hypertenziu, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Artériová hypertenzia: klinické a výskumné trendy 2015. XIII. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika)
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Mária Rašková, Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Kalcium: kostní a kardiovaskulární účinky
created by © zooom.sk s.r.o.