Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Oddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
Oddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.
Oddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Mgr. Erika Ďuriníková
Oddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Katarína Szabová, PhD
Oddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
Oddelenie molekulárnej genetiky, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc.
Oddelenie molekulárnej genetiky, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Oddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Nové trendy vo výskume biológie nádorových buniek – naše výskumné aktivity
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Božena Smolková, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Mgr. Viera Kajabová, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ivana Fridrichová, CSc.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Alena Gábelová, CSc.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
Oddelenie onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Oddelenie onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Nové výskumné a terapeutické ciele v molekulárnej genetike nádorov – naše výskumné možnosti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie LF OU a FNO, Ostrava
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o – Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Výskyt a manažment nežiaducich účinkov inhibítorov tyrozínkinázy počas liečby chronickej myelocytovej leukémie
MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.
Interná onkologická klinika OÚSA, Bratislava
´Duálna inhibícia po zlyhaní NSAI ako riešenie rezistencie na hormonálnu terapiu
MUDr. Jana Ďurková
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie FN, Nitra
Karcinómy štítnej žľazy
MUDr. Ľuboš Žitňan
Gastroenterologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Juraj Májek, PhD.
Gastroenterologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
Gastroenterologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Skríning kolorektálneho karcinómu – pohľad gastroenterológa
MUDr. Jaroslav Weissensteiner
Oddelenie nukleárnej medicíny, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.
Ústav lekárskej biochémie, JLF UK, Martin
Zvýšená tvorba HE4 nádorovými tkanivami a význam jeho stanovenia u pacientov s malígnymi nádormi
MUDr. Karel Kroupa, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Difúzny malígny peritoneálny mezotelióm
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
MUDr. Hana Garanová
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Eribulin v liečbe karcinómu prsníka
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2015: Výročná správa Americkej spoločnosti klinickej onkológie o pokrokoch proti nádorovým ochoreniam
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Martin Švec
Oddelenie otorinolaryngológie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Multiplicitné nádory v ORL oblasti
Cieľ: Incidencia viacpočetných nádorov u pacientov s nádormi v ORL oblasti je vyššia v porovnaní s ostatnými lokalizáciami organizmu. Cieľom práce bolo analyzovať pacientov s viacpočetnými malignitami v hornom aerodigestívnom trakte. Súbor pacientov a metodika: V práci autori retrospektívne analyzovali súbor pacientov s novodiagnostikovanou malignitou v ORL oblasti, ktorým bola nádorová choroba diagnostikovaná na ORL oddelení FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v období od januára 2008 do decembra 2013. Sledovali incidenciu multiplicitných nádorov. Zamerali sa na lokalizáciu následnej malignity, rizikové faktory vzniku malígneho ochorenia (fajčenie, alkohol), časový interval od diagnózy predchádzajúcej malignity a štádium choroby. Výsledky: Na ORL oddelení FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici bolo v rokoch 2008 – 2013 novodiagnostikovaných 389 malígnych nádorov v hornom aerodigestívnom trakte. Multiplicitný nádor sme diagnostikovali v 40 prípadoch (10,3 %). U pacientov s primárnym tumorom mimo ORL oblasti bola duplicita rovnako často lokalizovaná v hornom dýchacom či tráviacom trakte. V prípade multiplicít, keď bol primárny nádor lokalizovaný v ORL oblasti, bola primárna malignita lokalizovaná v dýchacom a hornom trá- viacom trakte bez výraznejších rozdielov (p = 0,671), avšak duplicita signifikantne často postihovala práve horný digestívny trakt (p = 0,013). Pri lokalizácii primárneho tumoru v hrtane sa duplicita vyskytovala v respiračnom a hornom tráviacom trakte bez významnejších rozdielov (p = 0,085). Pri lokalizácii primárneho tumoru v hornom digestívnom trakte sa duplicita signifikantne častejšie vyskytovala znovu v hornom digestívnom trakte (p = 0,001). Signifikantné rozdiely medzi klinickým štádiom prvej a následnej malignity sme nezaznamenali (p = 0,318). Záver: V hornom aerodigestívnom trakte sa najčastejšie stretávame s metachrónnymi duplicitami. Po liečbe malígneho tumoru je dôležitá dôsledná dispenzarizácia, pretože pravidelné dôkladné lokálne kontroly umožňujú diagnostikovať ďalšie malignity v skorom štádiu, čím sa výrazne zlepšuje prognóza ochorenia.
Kľúčové slová: multiplicitné nádory, horný aerodigestívny trakt, diagnóza, dispenzarizácia.

Multiple tumours in ENT region
Aim: The incidence of multiple tumours in ENT region is higher compare to other localizations of the body. The aim of the study was to analyze patients with multiple malignancies in the upper aerodigestive tract. Patients and methods: The authors retrospectively analyzed patients with malignancies in the upper aerodigestive tract that were diagnosed at the Department of Otorhinolaryngology, F.D. Roosevelt Faculty Hospital in Banska Bystrica, Slovakia, in the period of January 2008 to December 2013. Incidence, localization of multiple tumours, risk factors (smoking, alcohol), the interval from the previous diagnosis of malignancy and stage of the disease were evaluated. Results: A malignant tumour of the upper aerodigestive tract was diagnosed in 389 patients at the Department of Otorhinolaryngology, F. D. Roosevelt Faculty Hospital, Banska Bystrica, Slovakia, in the period of January 2008 to December 2013. Multiple tumours were detected in 40 patients (10.3%). Primary tumour was localized in the respiratory and upper digestive tract without significant differences (p = 0.671), but second primary was significantly more often detected in the upper digestivetract (p = 0.013). Subsequent malignancy occured in upper aerodigestive tract with no significant differences (p = 0.085), when primary tumour was localized in the larynx. In patients with primary tumours in upper digestive tract, multiple malignancy was diagnosed significantly more often in upper digestive tract compare to respiratory tract (p = 0.001). There were no significant differences in clinical stage of the disease between primary and second primary malignancy (p = 0.318). Conclusion: Metachronous malignancy is often detected in patients with primary tumour localized in the upper aerodigestive tract. Detection of second primary tumor in early stages of the disease is very important for the prognosis and management of these patients, therefore regular locoregional controls are very important.
Key words: multiple tumours, upper aerodigestive tract, diagnosis, follow-up.
POD LUPOU
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Klinika hematoonkologie LF OU a FNO, Ostrava
Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-lymfocytov – úvodné slovo
”PRÁVNE MINIMUM PRE ONKOLÓGOV
JUDr. Ivan Humeník, PhD.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
Informovaný súhlas − základné východiská
created by © zooom.sk s.r.o.