Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o., Bratislava
Kombinačná hypolipidemická liečba v súčasnej klinickej praxi
MUDr. Eva Hegmonová
Nemocnice Atlas a. s., Zlín
Léčba neuropatické bolesti u postherpetické neuralgie
MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
Interní klinika Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha a I. LF UK Praha, Osteocentrum
Osteoporóza u mužů
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Interní klinika Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a FN Ostrava
Hepatorenální syndrom
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n.o., Košice
Hypertenzné krízy. Základné liečebné postupy v rutinnej klinickej praxi a intenzívnej starostlivosti
Hypertenzné krízy sú potenciálne život ohrozujúce stavy, ktoré vyžadujú bezprostrednú zdravotnícku starostlivosť na prevenciu alebo obmedzenie poškodenia cieľových orgánov. Orgány rizikové z hľadiska poškodenia sú: mozog (vrátane zmien na očnom pozadí), srdce, veľké cievy a obličky. Uvedené stavy sa líšia stupňom nutnosti úpravy tlaku krvi. V prístupe k uvedeným klinickým situáciám sa z praktických dôvodov, účelne odlišujú hypertenzné emergentné a urgentné stavy. Liečba je individuálna, po zhodnotení veku, formy, celkového stavu pacienta, s klinickým a laboratórnym monitorovaním. Veľmi zraniteľné je obdobie medzi ústupom prejavov hypertenznej krízy a ustálením stavu. Cieľom liečby po zvládnutí akútneho stavu zostáva nastavenie pacienta na dlhodobú chronickú antihypertenzívnu liečbu.
Kľúčové slová: artériová hypertenzia, hypertenzné krízy, liečebné postupy.

Hypertensive crises. Basic therapeutic procedures in routine clinical practice and intensive care
Hypertensive crises are potential life endangering situations, which require immediate medical intervention to prevent or limit target organ damage. Organs in risk from the point of view of damage are: brain (including changes on eye background), heart, big vessels and kidneys. These states differ according to degree of blood pressure correction necessity. As for approach to clinical situations mentioned above there are practical differences made between emmergent and urgent hypertension situations. Treatment is individual following evaluation of age, form, overall state of patient, in correlation with clinical and laboratory monitoring. Period between regression of hypertension crises symptoms and status balancing is particularly fragile. Setting patient to long-term chronical antihypertension treatment remains target after patient´s acute state management.
Key words: arterial hypertension, hypertension crises, therapeutic procedures.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
Ústav farmácie Lekárskej fakulty SZU, Bratislava
Farmakoterapia zápalových reumatických chorôb
doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc
Oční klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
MUDr. Jan Kalvoda, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Nové trendy v diagnostice a léčbě diabetického makulárního edému
PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
Katedra Farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ivana Granatierová
Lekáreň Longital, Bratislava
Súčasné možnosti farmakoterapie a prevencie infekcií dolných močových ciest
ODBORNÉ PODUJATIA
Krátke zhrnutie z 3. slovenskej konferencie o zriedkavých chorobách
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Marcela Szabó
Diabetologická ambulance, Poliklinika Barrandov, Praha
Štítná žláza a diabetes mellitus z pohledu diabetologa
created by © zooom.sk s.r.o.