Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o., Bratislava
Kombinačná hypolipidemická liečba v súčasnej klinickej praxi
MUDr. Eva Hegmonová
Nemocnice Atlas a. s., Zlín
Léčba neuropatické bolesti u postherpetické neuralgie
MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
Interní klinika Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha a I. LF UK Praha, Osteocentrum
Osteoporóza u mužů
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Interní klinika Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a FN Ostrava
Hepatorenální syndrom
Hepatorenální syndrom (HRS) je definován jako funkční selhání ledvin při jaterním onemocnění s portální hypertenzí a představuje vrchol systémových cirkulačních změn při portální hypertenzi. Jedná se o úzce specifikovaný syndrom, jehož hlavním rysem jsou morfologicky intaktní ledviny. Je nalézán téměř výhradně u nemocných s ascitem. Jaterní transplantace je nejvhodnější terapeutickou metodou, nicméně ji lze provést jen u malého počtu nemocných. Jako přemosťující léčbu k transplantaci, či jako léčbu nemocných, u nichž jaterní transplantaci nelze provést, je v tuto chvíli nejvhodnější léčbou terlipresin (v dávce 0,5–3 mg každé 4 hodiny či kontinuálně v intravenózní infuzi) s albuminem. Tato léčba výrazně změnila prognózu těchto nemocných a prokázala prodloužení krátkodobého přežití těchto pacientů. Nicméně je nutné zdůraznit, že účinného zlepšení renálních funkcí lze dosáhnout u méně nežli 50 % nemocných a i u pacientů, u nichž bylo krátkodobě dosaženo terapeutické odpovědi, může dojít opět k výraznému snížení renálních funkcí.
Kľúčové slová: jaterní cirhóza, hepatorenální syndrom, ascites, vazokonstriktory, terlipresin, albumin.

Hepatorenal syndrome
Hepatorenal syndrome (HRS) is defined as a functional renal failure in patients with liver disease with portal hypertension and it constitutes the climax of systemic circulatory changes associated with portal hypertension. This term refers to a precisely specified syndrome featuring in particular morphologically intact kidneys. The syndrome occurs almost exclusively in patients with ascites. Liver transplantation is the most appropriate therapeutic method, nevertheless, only few patients can receive it. The most suitable „bridge treatments“ or treatment for patients ineligible for a liver transplant include terlipressin plus albumin. Terlipressin is commonly used by intravenous boluses moving from an initial dose of 0.5–1 mg every 4 h to 3 mg every 4 h in cases when there was no response. Renal function recovery can be achieved in less than 50 % of patients and a considerable decrease in renal function may reoccur even in patients who have been responding to the therapy over the short term.
Key words: liver cirrhosis, hepatorenal syndrome, ascites, vasoconstrictors, terlipressin, albumin.
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n.o., Košice
Hypertenzné krízy. Základné liečebné postupy v rutinnej klinickej praxi a intenzívnej starostlivosti
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
Ústav farmácie Lekárskej fakulty SZU, Bratislava
Farmakoterapia zápalových reumatických chorôb
doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc
Oční klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
MUDr. Jan Kalvoda, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Nové trendy v diagnostice a léčbě diabetického makulárního edému
PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
Katedra Farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ivana Granatierová
Lekáreň Longital, Bratislava
Súčasné možnosti farmakoterapie a prevencie infekcií dolných močových ciest
ODBORNÉ PODUJATIA
Krátke zhrnutie z 3. slovenskej konferencie o zriedkavých chorobách
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Marcela Szabó
Diabetologická ambulance, Poliklinika Barrandov, Praha
Štítná žláza a diabetes mellitus z pohledu diabetologa
created by © zooom.sk s.r.o.