Stiahnite si Acrobat Reader



   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o., Bratislava
Kombinačná hypolipidemická liečba v súčasnej klinickej praxi
MUDr. Eva Hegmonová
Nemocnice Atlas a. s., Zlín
Léčba neuropatické bolesti u postherpetické neuralgie
MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
Interní klinika Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha a I. LF UK Praha, Osteocentrum
Osteoporóza u mužů
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Interní klinika Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a FN Ostrava
Hepatorenální syndrom
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n.o., Košice
Hypertenzné krízy. Základné liečebné postupy v rutinnej klinickej praxi a intenzívnej starostlivosti
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
Ústav farmácie Lekárskej fakulty SZU, Bratislava
Farmakoterapia zápalových reumatických chorôb
doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc
Oční klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
MUDr. Jan Kalvoda, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Nové trendy v diagnostice a léčbě diabetického makulárního edému
PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
Katedra Farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ivana Granatierová
Lekáreň Longital, Bratislava
Súčasné možnosti farmakoterapie a prevencie infekcií dolných močových ciest
Infekcie močových ciest (IMC) patria k najčastejším ľudským bakteriálnym ochoreniam a patria k najčastejším dôvodom konzultácie v lekárni, u praktického lekára alebo špecialistu. Ich závažnosť sa prejavuje v pomerne širokom spektre, od nezávažnej asymptomatickej bakteriúrie až k život ohrozujúcej akútnej pyelonefritíde so sepsou. Medzi najčastejšie IMC patrí cystitída. Akútna cystitída sa dá pomerne dobre liečiť bežnými antibakteriálnymi prípravkami v priebehu niekoľkých dní. Na terapiu recidivujúcich infekcií je potrebné okrem liečby akútnych atakov pripojiť i dlhodobú adjuvantnú terapiu, ktorej cieľom je najmä prevencia recidív. Ako adjuvantná terapia sa využívajú najmä imunomodulačná terapia, brusnice a probiotiká.
Kľúčové slová: infekcia močových ciest, terapia, antibiotiká, imunoterapia, brusnice, probiotiká.

The current possibilities of pharmacotherapy and prevention for infections of lower urinary tract
Urinary tract infections (UTI) belong to the most common human bacterial diseases and belong to the most common reasons for consultation at the pharmacy, general practitioner or specialist. Their seriousness is manifested in a relatively broad spectrum, from asymptomatic bacteriuria non-serious to life to acute pyelonephritis with sepsis. The most common UTI is cystitis. Acute cystitis can be relatively well treated by conventional antibacterial drugs during few days. Recurrent infections need except for the treatment of acute attacks, long-term adjuvant therapy to prevent recurrences. As adjuvant therapy is mainly used immunomodulatory therapy, cranberries and probiotics.
Key words: urinary tract infection, therapy, antibiotics, immunomodulatory therapy, cranberries, probiotics.
ODBORNÉ PODUJATIA
Krátke zhrnutie z 3. slovenskej konferencie o zriedkavých chorobách
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Marcela Szabó
Diabetologická ambulance, Poliklinika Barrandov, Praha
Štítná žláza a diabetes mellitus z pohledu diabetologa
created by © zooom.sk s.r.o.