Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o., Bratislava
Kombinačná hypolipidemická liečba v súčasnej klinickej praxi
MUDr. Eva Hegmonová
Nemocnice Atlas a. s., Zlín
Léčba neuropatické bolesti u postherpetické neuralgie
MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
Interní klinika Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha a I. LF UK Praha, Osteocentrum
Osteoporóza u mužů
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Interní klinika Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a FN Ostrava
Hepatorenální syndrom
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n.o., Košice
Hypertenzné krízy. Základné liečebné postupy v rutinnej klinickej praxi a intenzívnej starostlivosti
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
Ústav farmácie Lekárskej fakulty SZU, Bratislava
Farmakoterapia zápalových reumatických chorôb
doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc
Oční klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
MUDr. Jan Kalvoda, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Nové trendy v diagnostice a léčbě diabetického makulárního edému
Diabetický makulární edém je závažnou komplikací obou typů diabetes mellitus a nejčastější příčinou zhoršení centrální zrakové ostrosti diabetiků. Je definován jako ztluštění sítnice podmíněné akumulací tekutiny a/nebo tvrdých exudátů v centru nebo v blízkosti centra makuly. Riziko vzniku a progrese diabetického makulárního edému stoupá s trváním diabetu, hyperglykemií, systémovou hypertenzí a pokročilostí diabetické retinopatie. V přehledovém článku jsou popsány patogeneze, klinický obraz, diagnostika a terapie diabetického makulárního edému.
Kľúčové slová: diabetický makulární edém, patogeneze, klinická klasifikace, diagnostika, terapie.

New trends in diagnosis and therapy of diabetic macular edema
Diabetic macular edema is the most important complication of both types of diabetes mellitus and the most common cause of visual impairment in patients affected by diabetes mellitus. A diabetic macular edema is defined as a retinal thickening caused by accumulation of fluid and/or hard exudates involving or approaching the center of the macula. Risk factors for the occurrence and progression of diabetic macular edema are duration of diabetes, hyperglycemia and systematic hypertension and severity of diabetic retinopathy. In the review article pathogenesis, clinical definition, diagnosis and therapy of the diabetic macular edema are described.
Key words: diabetic macular edema, pathogenesis, clinical definition, diagnosis, therapy.
PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
Katedra Farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ivana Granatierová
Lekáreň Longital, Bratislava
Súčasné možnosti farmakoterapie a prevencie infekcií dolných močových ciest
ODBORNÉ PODUJATIA
Krátke zhrnutie z 3. slovenskej konferencie o zriedkavých chorobách
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Marcela Szabó
Diabetologická ambulance, Poliklinika Barrandov, Praha
Štítná žláza a diabetes mellitus z pohledu diabetologa
created by © zooom.sk s.r.o.