Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o., Bratislava
Kombinačná hypolipidemická liečba v súčasnej klinickej praxi
MUDr. Eva Hegmonová
Nemocnice Atlas a. s., Zlín
Léčba neuropatické bolesti u postherpetické neuralgie
MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
Interní klinika Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha a I. LF UK Praha, Osteocentrum
Osteoporóza u mužů
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Interní klinika Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a FN Ostrava
Hepatorenální syndrom
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n.o., Košice
Hypertenzné krízy. Základné liečebné postupy v rutinnej klinickej praxi a intenzívnej starostlivosti
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
Ústav farmácie Lekárskej fakulty SZU, Bratislava
Farmakoterapia zápalových reumatických chorôb
Zápalové reumatické choroby podľa Deckerovej klasifikácie reumatických chorôb sa sústreďujú v skupine difúznych chorôb spojiva, spondylartritíd a artritíd spojených s prítomnosťou infekčného agensa. Primárnym miestom patologického zápalu je synoviálne tkanivo, hlavným klinickým znakom je artritída. Cieľom farmakoterapie je zasiahnuť do prebiehajúcich zápalových a imunopatologických procesov tak, aby sa dosiahla remisia alebo aspoň zníženie laboratórnej a klinickej aktivity choroby, zabránilo sa rádiologickým zmenám a funkčnému postihnutiu kĺbov a tým vzniku invalidity pacientov. Takýto chorobu modifikujúci efekt majú bazálne lieky syntetické (DMARD: metotrexát, sulfasalazín, antimalariká, leflunomid) a biologické (etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab pegol, rituximab, abatacept, tocilizumab, anakinra, belimumab, ustekinumab). Keďže nástup ich účinku prichádza o niekoľko týždňov až mesiacov, kombinujú sa s nesteroidnými antiflogistikami a glukokortikoidmi ako symptomaticky pôsobiacimi liekmi. Poznanie farmakoterapeutických postupov liečby reumatických chorôb lekárnikom vydávajúcim lieky pacientovi pomôže zvýšiť compliancepacienta k liečbe a možnosť častejších konzultácií ako s lekárom pomôže pacientovi aj z psychickej stránky naučiť sa žiť čo najplnohodnotnejšie so svojou chorobou a jej liečbou.
Kľúčové slová: reumatické choroby, nesteroidné antiflogistiká, glukokortikoidy, chorobu modifikujúce lieky, biologická liečba.

Pharmacotherapy of inflammatory rheumatic diseases
Inflammatory rheumatic diseases according to the Decker classification are included in the groups of diffuse connective tissue diseases, spondylarthrit is and arthritis associated with the presence of an infections agens. The primary place of pathological inflammation is the synovial tissue, the main clinical sign is arthritis. The aim of pharmacotherapy is to affect the inflammatory and immune pathological processes to achieving remission or at least decreasing the laboratory and clinical disease activity, preventing radiological and functional changes in affected joint sand thus formatting of disability patients. Such disease-modifying effect have the basal drugs, synthetic (DMARD: methorexate, sulfasalazine, antimalarics, leflunomide) and biological (etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab pegol, rituximab, abatacept, tocilizumab, anakinra, belimumab, ustekinumab). Since their effect appear after weeks or months of treatment, there are combined with nonsteroidal antiphlogistics and glucocorticoids asymptomatically acting drugs. Knowledge of pharmacotherapies treatment of rheumatic diseases pharmacist issuing medication to a patient, help increase patient complianceto treatment and the possibility of more frequent consultations as a doctor helps the patient also mentally learn fully valuable live with their disease and her treatment.
Key words: rheumatic diseases, nonsteroidal antiphlogistics, glucocorticoids, disease modifying antirheumatic drugs, biological therapy.
doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc
Oční klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
MUDr. Jan Kalvoda, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Nové trendy v diagnostice a léčbě diabetického makulárního edému
PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
Katedra Farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ivana Granatierová
Lekáreň Longital, Bratislava
Súčasné možnosti farmakoterapie a prevencie infekcií dolných močových ciest
ODBORNÉ PODUJATIA
Krátke zhrnutie z 3. slovenskej konferencie o zriedkavých chorobách
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Marcela Szabó
Diabetologická ambulance, Poliklinika Barrandov, Praha
Štítná žláza a diabetes mellitus z pohledu diabetologa
created by © zooom.sk s.r.o.