Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o., Bratislava
Kombinačná hypolipidemická liečba v súčasnej klinickej praxi
Epidemiologické, humánne genetické, experimentálne a intervenčné klinické štúdie ukázali, že zvýšená hladina LDL-cholesterolu (LDL-C) je spojená s aterosklerózou a zvýšeným rizikom kardio-cerebrovaskulárnych príhod. Súčasné štandardy prevencie kardio-cerebrovaskulárnych ochorení zdôrazňujú dôležitosť dosahovania cieľových hodnôt pre LDL-C a statíny sú prvolíniovou liečbou ako v sekundárnej, tak aj v primárnej prevencii. Napriek všetkému však aj statíny nedokážu splniť niektoré ciele. Iba nízke percento najrizikovejších pacientov, na maximálnych dávkach statínov alebo na ich maximálne tolerovaných dávkach, dosahuje cieľové hodnoty pre LDL-C. S narastajúcim počtom pacientov liečených statínmi sa čoraz viacej stretávame s nárastom intolerancie statínov. Ďalším problémom je non-adherenia k statínovej liečbe, ako aj vysoké reziduálne kardiovaskulárne riziko. V jeho ovplyvnení nám môže napomôcť kombinačná hypolipidemická liečba. V súčasnosti máme možnosť do kombinácie so statínmi pridávať ezetimib (ďalšia redukcia LDL-C) alebo fenofibrát (ovplyvnenie aterogénnej dyslipidémie). Donedávna sme mali možnosť využívať aj kombináciu statínu s niacínom. Kombinácia statínov s CETP inhibítormi – torcetrapibom a dalcetrapibom zlyhala. Významnú cestu druholíniovej liečby nastupujú v súčasnosti ľudské monoklonálne protilátky proti PCSK9. Využívanie kombinačnej liečby v našej klinickej praxi je však stále veľmi nízke.
Kľúčové slová: kombinačná hypolipidemická liečba, ezetimib, fenofibrát, niacín, CETP inhibítory, monoklonálne protilátky proti PCSK9.

Combined hypolipidemic therapy in current clinical practice
The epidemiological, human genetic, experimental and clinical intervention studies have shown that increased levels of LDL-cholesterol (LDL-C) are associated with atherosclerosis and increased risk of cardio-cerebrovascular events. The current standards for the prevention of cardio-cerebrovascular diseases emphasize the importance of achieving target levels for LDL-C. Statins have the largest medical evidence and they are the first line treatment in secondary prevention, as well as primary prevention. However, remain in clinical practice for statins some goals unfulfilled. Only a small percentage of high risk patients on the maximum doses of statins or on the maximum tolerated doses of statins, achieved target values for LDL-C. With an increasing number of patients treated with statins we faced with more statins intolerant patients. Another problem is the non adherence to statin treatment and the high residual cardiovascular risk. Using of the combined hypolipidemic therapy can us to help. Today we have the opportunity to add ezetimibe to statins (for further reduction of LDL-C) or fenofibrate (effect on atherogenic dyslipidaemia). Until recently, we had the opportunity to use also a combination of a statin with niacin. The combination of statins with inhibitors of CETP – torcetrapib and dalcetrapib failed. The near future will bring new opportunities – treatment with fully human monoclonal antibodies against PCSK9. The use of combination therapy in our clinical experience is still very low.
Key words: combined hypolipidemic therapy, ezetimibe, fenofibrate, niacin, CETP inhibitors, human monoclonal antibodies against PCSK9.
MUDr. Eva Hegmonová
Nemocnice Atlas a. s., Zlín
Léčba neuropatické bolesti u postherpetické neuralgie
MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
Interní klinika Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha a I. LF UK Praha, Osteocentrum
Osteoporóza u mužů
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Interní klinika Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a FN Ostrava
Hepatorenální syndrom
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n.o., Košice
Hypertenzné krízy. Základné liečebné postupy v rutinnej klinickej praxi a intenzívnej starostlivosti
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
Ústav farmácie Lekárskej fakulty SZU, Bratislava
Farmakoterapia zápalových reumatických chorôb
doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc
Oční klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
MUDr. Jan Kalvoda, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Nové trendy v diagnostice a léčbě diabetického makulárního edému
PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
Katedra Farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ivana Granatierová
Lekáreň Longital, Bratislava
Súčasné možnosti farmakoterapie a prevencie infekcií dolných močových ciest
ODBORNÉ PODUJATIA
Krátke zhrnutie z 3. slovenskej konferencie o zriedkavých chorobách
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Marcela Szabó
Diabetologická ambulance, Poliklinika Barrandov, Praha
Štítná žláza a diabetes mellitus z pohledu diabetologa
created by © zooom.sk s.r.o.