Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Peter Lipták
člen výboru SSVPL
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Zuzana Adamová
Chirurgické oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
MUDr. Radim Slováček
Chirurgické oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
MUDr. Petr Šindler
Dětské oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
Obstipace
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Rýchla diagnostika karcinómu pľúc – aká je úloha všeobecného lekára?
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s.r.o., Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Varovné príznaky pri banálnych ochoreniach
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie FNsP, Skalica
Ako včas diagnostikovať urologickú malignitu v ambulancii praktického lekára
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Klinika reumatológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany
Dna – diagnostika a liečba
Dna je choroba spôsobená metabolickou poruchou, ktorá spôsobuje nahromadenie kyseliny močovej v organizme v dôsledku nadprodukcie purínových báz alebo ich nedostatočného vylučovania obličkami. Pôvodne bezpríznaková hyperurikémia pri dlhšom trvaní následne prechádza do postihnutia podporného a pohybového systému, čo sa prejavuje najprv akútnymi dnavými záchvatmi striedanými následne pokojným interkritickým obdobím a nakoniec trvalou chronickou dnavou artropatiou s tofmi. Práca podáva prehľad súčasných možností liečby dny.
Kľúčové slová: artritída, dna, akútny dnavý záchvat, kolchicín, allopurinol, febuxosat.

Gout – diagnosis and the therapy
Gout is a disease which is caused by a metabolic disorder that causes a accumulation of uric acid in the body due to overproduction of purine bases, or their insufficient renal excretion. During longer duration originally asymptomatic hyperuricaemia proceeds to involvement of locomotor system, which is at first manifested by acute gout attacks, then relieved by calm intercritical period. After longer duration of the disease can pass to chronic gouty arthropathy with tophi. The article gives an overview of current treatment options days.
Key words: arthritis, gout, acute gout arthritis, colchicine, allopurinol, febuxostat.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
Hormonálna substitučná liečba, pre a proti v roku 2014
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Mykotické infekcie kože
ODBORNÉ PODUJATIA
Mgr. Andrea Dúbravčíková
redaktorka časopisu Via Practica
Jubilejný 10. ročník MEDICÍNY PRE PRAX, kongresu lekárov 1. kontaktu
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice
Artériová hypertenzia – epidemiológia (regionálny a etnický profil) a prevencia, komplikácie, liečebné aspekty
created by © zooom.sk s.r.o.