Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Peter Lipták
člen výboru SSVPL
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Zuzana Adamová
Chirurgické oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
MUDr. Radim Slováček
Chirurgické oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
MUDr. Petr Šindler
Dětské oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
Obstipace
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Rýchla diagnostika karcinómu pľúc – aká je úloha všeobecného lekára?
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s.r.o., Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Varovné príznaky pri banálnych ochoreniach
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie FNsP, Skalica
Ako včas diagnostikovať urologickú malignitu v ambulancii praktického lekára
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Klinika reumatológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany
Dna – diagnostika a liečba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
Hormonálna substitučná liečba, pre a proti v roku 2014
Obdobie okolo menopauzy je u každej ženy spojené s množstvom otázok, obáv a zmien. Prejavy klimakterického syndrómu, vaginálnej atrofie značne znižujú kvalitu jej života. Je to však aj obdobie, keď správnym prístupom môžeme pacientku opäť navrátiť do normálneho spoločenského života a zároveň preventívne zasiahnuť proti navonok neviditeľným nástrahám postmenopauzy (osteoporóza, kardiovaskulárne ochorenia). Správny výber pacientky, jej poučenie a preklenutie jej obáv z nasadenia vhodnej hormonálnej liečby je dôležitou súčasťou gynekologickej praxe. Jednotlivé odporúčania o hormonálnej liečbe sa postupne menili, vyvíjali, boli napádané médiami na základe často vedecky nepotvrdených informácií a u pacientok sú v súčasnosti „hormóny“ skôr postrachom. V článku sú rozpísané najnovšie odporúčania ohľadom hormonálnej liečby podľa výsledkov najnovších štúdií.
Kľúčové slová: menopauza, hormonálna liečba, estrogény, gestagény, osteoporóza.

Hormone replacement therapy, for and against in 2014
The time around menopause is associated with a lot of questions, distress and changes by each woman. Signs of climacteric syndrome, vaginal atrophy decrease her quality of life. But it is a time, when we can with the right approach bring the patient back in normal life and prevent externally invisible traps of postmenopause (osteoporosis, cardiovascular diseases), too. The right choice of patient and with good instruction get her over the fear from hormonal therapy is very important part of gynecological practice. The recommendations about hormonal therapy were changing progressively, there were beleaguered by media with not scientific verified information and today women are afraid of „hormones“. In this article are discussed the latest recommendations about hormonal therapy from results of latest studies.
Key words: menopause, hormonaltherapy, estrogens, gestagens, osteoporosis.
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Mykotické infekcie kože
ODBORNÉ PODUJATIA
Mgr. Andrea Dúbravčíková
redaktorka časopisu Via Practica
Jubilejný 10. ročník MEDICÍNY PRE PRAX, kongresu lekárov 1. kontaktu
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice
Artériová hypertenzia – epidemiológia (regionálny a etnický profil) a prevencia, komplikácie, liečebné aspekty
created by © zooom.sk s.r.o.