Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
1. viceprezident SCHS
Čo priniesol začiatok 21. storočia do slovenskej chirurgie?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ivana Daňová
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.
Ústav klinickej biochémie UNM, Martin
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
Akútna renálna insuficiencia u chirurgických pacientov
Akútne zlyhanie obličiek komplikuje starostlivosť o chirurgického a traumatologického pacienta. Vyskytuje sa predovšetkým u pacientov so závažnou traumou, popáleninou, pri septických ochoreniach a pri náhlych brušných príhodách spojených s hypovolémiou. Napriek úsiliu venovanému štúdiu akútnej renálnej insuficiencie neexistuje jednotný konsenzus jej definície. Problémom v súčasnej diagnostike akútnej renálnej insuficiencie je často oneskorené stanovenie diagnózy a stupňa závažnosti poklesu renálnych funkcií, pretože konvenčne používané markery sú nedostatočne senzitívne a špecifické. Predmetom intenzívneho výskumu je zostavenie panelu nových biomarkerov, ktoré by spolu s ostatnými klinickými parametrami umožnili skorú a správnu diagnostiku.
Kľúčové slová: akútna renálna insuficiencia, rizikové faktory, nové markery.

Acute renal insufficiency in surgical patients
Acute renal failure complicates care for surgical and trauma patients. It occurs mainly in patients with severe trauma, burns, sepsis and acute abdomen associated with hypovolemia. Despite the efforts devoted to the study of acute renal failure there is no uniform consensus on its definition. The problem with the current diagnosis of acute renal insufficiency is often diagnosed late camping and severity of decline in renal function, as conventionally used markers are not sufficiently sensitive and specific. Subject of intense research is the compilation of the panel of new biomarkers, which, together with other clinical parameters enable early and accurate diagnosis.
Key words: acute renal insufficiency, risk factors, new biomarkers.
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Marek Adámik
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ján Janík, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Mazyar Fani
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Martin Grajciar
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Michal Hošala
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
Využitie 2D a 3D endoanálnej sonografie v diagnostike fekálnej inkontinencie
MUDr. Igor Duda, PhD.
Chirurgická klinika FN a FZSP TU, Trnava
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
Chirurgická klinika FN a FZSP TU, Trnava
Význam prognostických faktorov v odhade priebehu akútnej pankreatitídy
MUDr. Ahmad Gharaibeh, MPH
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice, Department of Orthopaedics and Musculoskeletal Trauma, Alwakra Hospital, Qatar
MUDr. Marek Lacko, PhD.
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Štefan Štolfa, PhD.
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
RNDr. Timea Tóthová, PhD.
Združená tkanivová banka LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MVDr. Ján Rosocha, PhD.
Združená tkanivová banka LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Dr. Ali Abu Lobbad
Jordánske ministerstvo zdravotníctva
MUDr. Róbert Čellár, PhD.
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Liečba gonartrózy intraartikulárnou aplikáciou autológnej plazmy bohatej na trombocyty v porovnaní s kyselinou hyalurónovou a glukokortikoidmi
MUDr. Radoslav Krajničák
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Vít Pribula
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Tomáš Vasilenko, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Martin Šašala
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Ján Slávik
OAIM, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
Peroperačné komplikácie transabdominálnej preperitoneálnej hernioplastiky (TAPP) v našom súbore
MUDr. Miroslav Pindura
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ján Janík, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Mazyar Fani
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Blažej Palkoci
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Miklušica
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
Krvácanie v chirurgii pečene
MUDr. Nadežda Višňovcová
Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.
Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof
Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
Neonatologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Chirurgická liečba nekrotizujúcej enterokolitídy novorodenca
INFORMÁCIE
Doc. MUDr. Ján Koller, CSc.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB, Bratislava
Recenzia monografie: Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Július Mazuch: Atlas varixov dolných končatín, ich komplikácií a chirurgickej liečby
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Doc. MUDr. Ladislav Bárdoš, CSc. – 100. výročie narodenia
created by © zooom.sk s.r.o.