Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
1. viceprezident SCHS
Čo priniesol začiatok 21. storočia do slovenskej chirurgie?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ivana Daňová
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.
Ústav klinickej biochémie UNM, Martin
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
Akútna renálna insuficiencia u chirurgických pacientov
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Marek Adámik
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ján Janík, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Mazyar Fani
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Martin Grajciar
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Michal Hošala
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
Využitie 2D a 3D endoanálnej sonografie v diagnostike fekálnej inkontinencie
Endoanálna sonografia je minimálne invazívna a dostupná zobrazovacia metóda využívaná v diagnostike ochorení anorekta. V rukách skúseného špecialistu dosahuje výsledky zrovnateľné s MRI vyšetrením. Rektálna endosonografia doplňuje diagnostiku benígnych a malígnych ochorení anorekta a je dôležitým vyšetrením u pacientov s fekálnou inkontinenciou. Na chirurgickej klinike v UN v Martine sme vyšetrili 56 pacientov v 2D a 25 pacientov v 3D USG zobrazení s klinickými známkami fekálnej inkontinencie. Z celkového počtu 56 pacientov sme zistili u 5 pacientov izolovaný defekt MSAI (vnútorný análny zvierač) ako iatrogénnu príčinu po operácii anorekta. Štyri pacientky mali izolované poškodenie MSAE (vonkajší análny zvierač) pre popôrodný defekt. U dvoch pacientov sme potvrdili kombinované postihnutie MSAE a MSAI ako následok traumy análneho kanála a popôrodného poškodenia. Nezistili sme rozdiel medzi 2D a 3D USG zobrazení na klinické použitie. Porovnali sme hrúbku oboch zvieračov, ktorá dobre korelovala so závažnosťou fekálnej inkontinencie.
Kľúčové slová: rektálna endosonografia, fekálna inkontinencia.

Use of 2D and 3D endoanal sonography in the diagnosis of fecal incontinence
Endoanal sonography is minimally invasive and available imaging method used in the diagnosis of anorectal diseases. In the hands of an experienced specialist achieves results comparable to MRI. Rectal endosonography completes the diagnosis of benign and malignant diseases and anorectal examination is important in patients with fecal incontinence. Department of Surgery at the UN Martin were examined 56 in 2D and 25 patients in the 3D ultrasound display clinical evidence of fecal incontinence. Of the 56 patients was observed in 5 patients isolated defect MSAI ( internal anal sphincter ) as an iatrogenic cause after anorectal surgery. Four patients had isolated damage MSAE (external anal sphincter ) for postnatal defect. In two patients, we confirmed the combined disability MSAE and MSAI trauma as a result of the anal canal and postpartum damage. There was no clear difference between 2D and 3D ultrasound imaging for clinical use. We compared the thickness of both sphincters, which correlated well with the severity of fecal incontinence.
Key words: rectal endosonography, fecal incontinence
MUDr. Igor Duda, PhD.
Chirurgická klinika FN a FZSP TU, Trnava
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
Chirurgická klinika FN a FZSP TU, Trnava
Význam prognostických faktorov v odhade priebehu akútnej pankreatitídy
MUDr. Ahmad Gharaibeh, MPH
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice, Department of Orthopaedics and Musculoskeletal Trauma, Alwakra Hospital, Qatar
MUDr. Marek Lacko, PhD.
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Štefan Štolfa, PhD.
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
RNDr. Timea Tóthová, PhD.
Združená tkanivová banka LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MVDr. Ján Rosocha, PhD.
Združená tkanivová banka LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Dr. Ali Abu Lobbad
Jordánske ministerstvo zdravotníctva
MUDr. Róbert Čellár, PhD.
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Liečba gonartrózy intraartikulárnou aplikáciou autológnej plazmy bohatej na trombocyty v porovnaní s kyselinou hyalurónovou a glukokortikoidmi
MUDr. Radoslav Krajničák
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Vít Pribula
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Tomáš Vasilenko, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Martin Šašala
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Ján Slávik
OAIM, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
Peroperačné komplikácie transabdominálnej preperitoneálnej hernioplastiky (TAPP) v našom súbore
MUDr. Miroslav Pindura
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ján Janík, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Mazyar Fani
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Blažej Palkoci
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Miklušica
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
Krvácanie v chirurgii pečene
MUDr. Nadežda Višňovcová
Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.
Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof
Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
Neonatologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Chirurgická liečba nekrotizujúcej enterokolitídy novorodenca
INFORMÁCIE
Doc. MUDr. Ján Koller, CSc.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB, Bratislava
Recenzia monografie: Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Július Mazuch: Atlas varixov dolných končatín, ich komplikácií a chirurgickej liečby
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Doc. MUDr. Ladislav Bárdoš, CSc. – 100. výročie narodenia
created by © zooom.sk s.r.o.