Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UNM, Martin
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava
Molekulová patológia vybraných typov karcinómov vaječníka
Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Zuzana Čierna
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Kristína Kuracinová
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Ľudovít Danihel, ml.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Význam imunohistochemického vyšetrenia pri diferenciálnej diagnostike gestačnej trofoblastovej choroby
MUDr. Michal Kalman
Ústav anatomickej patológie JLF UK a UNM, Martin
Molekulová biológia kolorektálneho karcinómu z pohľadu patológa
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava
Molekulárna genomika nádorových ochorení a jej perspektívy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Daniela Svetlovská, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
Translačný výskum v onkológii – prvé skúsenosti Jednotky translačného výskumu
MUDr. Viktor Rosenberg
Oddelenie radiačnej onkológie, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Orálna mukozitída pri rádioterapii nádorov hlavy a krku a možnosti jej terapeutického ovplyvnenia
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Cielená liečba karcinómu žalúdka
Doc. MUDr. Juraj Fillo, PhD.
Urologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Je potrebné liečiť každého pacienta s lokalizovanou rakovinou prostaty?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr.Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - OK od FDA pre bevacizumab (Avastin) pre cervikálny karcinóm v pokročilom štádiu
SPEKTRUM
Doc. MUDr. Martin Mistrík CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Stanislava Kubalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Lenka Masáková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Transplantácia krvotvorných buniek pre myelodysplastický syndróm
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Gabriela Chowaniecová
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Nemalobunkový pľúcny karcinóm a možnosti liečby po neúspechu inhibítorov tyrozínkinázy v prvej línii
Úvod: Pokročilý nemalobunkový karcinóm pľúc s prítomnou senzitizujúcou mutáciou receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR) štandardne liečime v 1. línii inhibítormi tyrozínkinázy (TKI). Po istom čase liečby vznikne rezistencia na TKI, ochorenie progreduje. Rozlišujeme primárnu a sekundárnu rezistenciu. Najlepšia liečba po zlyhaní TKI nie je jednoznačne dokázaná. Zvyčajne sa používa štandardná chemoterapia, v ďalšej línii je eventuálne možné skúsiť iný TKI. Kazuistika: Autor prezentuje kazuistiku 60-ročnej pacientky s pľúcnym adenokarcinómom s EGFR mutáciou, u ktorej bola pozorovaná primárna rezistencia na liečbu TKI. Pri progresii ochorenia bola použitá chemoterapia, plánovaná liečba afatinibom nebola pre zhoršenie stavu pacientky uskutočnená. Záver: Prezentovaný prípad EGFR mutovanej pacientky predstavuje príklad nie veľmi častej primárnej rezistencie na TKI. Mechanizmy primárnej rezistencie nie sú veľmi známe. Liečba po zlyhaní TKI v 1. línii u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc s EGFR mutáciou predstavuje výzvu pre medicínsky výskum.
Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, mutácia receptora epidermálneho rastového faktora, primárna rezistencia na TKI, sekundárna rezistencia na TKI.

Non small-cell lung cancer and treatment options after tyrosine kinase inhibitors failure in the first line
Introduction: Advanced non-small cell lung cancer with present epidermal growth factor receptor (EGFR) sensitising mutation is standardly treated with tyrosine kinase inhibitors (TKI). During treatment a resistance to TKI develops, disease progresses. We differ primary and secondary resistance. The most effective treatment after TKI failure is not definitively proven. Standard chemotherapy is usually introduced, eventually it is possible to use other TKI in the next lines. Case: The author presents a case of 60-year old patient with lung adenocarcinoma with EGFR sensitising mutation, where primary resistance to TKI was observed. Chemotherapy after progression was introduced. Planned therapy with afatnib was not carried out due to deterioration of patient´s condition. Conclusion: Presented case of EGFR mutation-positive patient represents an example of not very frequent primary resistance to TKI. Mechanisms of primary resistance are not well understood. Treatment after first line TKI failure in non-small cell lung cancer with EGFR mutation represents a challenge for medical research.
Key words: non-small cell lung cancer, epidermal growth factor receptor mutation, primary resistance to TKI, secondary resistance to TKI.
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Iniciálna liečba chronickej lymfocytovej leukémie
MUDr. Natália Štecová
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Liečba relapsu a refraktérnej chronickej lymfocytovej leukémie
created by © zooom.sk s.r.o.