Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UNM, Martin
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava
Molekulová patológia vybraných typov karcinómov vaječníka
Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Zuzana Čierna
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Kristína Kuracinová
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Ľudovít Danihel, ml.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Význam imunohistochemického vyšetrenia pri diferenciálnej diagnostike gestačnej trofoblastovej choroby
Autori prezentujú súčasné poznatky o morfológii a pôvode jednotlivých buniek trofoblastu. Rozvoj imunohistochémie umožnil identifikáciu rôznych proteínov, enzýmov a hormónov v skúmanom tkanive. Pri imunohistochemickej analýze nádorových a nenádorových trofoblastových lézií sa v súčasnosti využívajú najmä protilátky proti nasledujúcim antigénom: cytokeratíny (koktail cytokeratínov AE1/3, nízkomolekulové cytokeratíny CK8, CK18), HSD3B1, Ki-67, cyklín E, HCG, HPL, inhibín-α a proteín p57. Ich rozdielna expresia v bunkách trofoblastu je rozhodujúca pre presnú histopatologickú diagnózu, ktorá spolu s klinickým nálezom je bezpodmienečne potrebná na terapiu, prognózu a ďalší manažment pacientok s týmto zriedkavým ochorením.
Kľúčové slová: cytotrofoblast, intermediárny trofoblast, syncýciotrofoblast, gestačná trofoblastová choroba, imunohistochémia, trofogram.

Importance of immunohistochemistry in the differential diagnosis of gestational trophoblastic disease
The authors present the knowledge of morphology and origin of cells of trophoblast. Development of immunohistochemistry allowed the identification of various proteins, enzymes and hormones in the examined tissue. Antibodies against antigens like cytokeratins, (coctail of cytokeratines AE1/3, low molecular weight cytokeratines CK8, CK18), HSD3B1, Ki-67, cyclin E, HCG, HPL, inhibín-α and protein p57 are used in immunohistochemical analysis of non-neoplastic and neoplastic trophoblastic lesions. Their different expression in trophoblast cells is important and crucial for exact histopathologic diagnosis. Histopathologic diagnosis with clinical findings is absolutely necessary for thetherapy, prognosis and further management of patients with this rare disease.
Key words: cytotrophoblast, intermediate trophoblast, syncytiotrophoblast, gestational trophoblastic disease, immunohistochemistry, trophogram.
MUDr. Michal Kalman
Ústav anatomickej patológie JLF UK a UNM, Martin
Molekulová biológia kolorektálneho karcinómu z pohľadu patológa
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava
Molekulárna genomika nádorových ochorení a jej perspektívy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Daniela Svetlovská, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
Translačný výskum v onkológii – prvé skúsenosti Jednotky translačného výskumu
MUDr. Viktor Rosenberg
Oddelenie radiačnej onkológie, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Orálna mukozitída pri rádioterapii nádorov hlavy a krku a možnosti jej terapeutického ovplyvnenia
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Cielená liečba karcinómu žalúdka
Doc. MUDr. Juraj Fillo, PhD.
Urologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Je potrebné liečiť každého pacienta s lokalizovanou rakovinou prostaty?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr.Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - OK od FDA pre bevacizumab (Avastin) pre cervikálny karcinóm v pokročilom štádiu
SPEKTRUM
Doc. MUDr. Martin Mistrík CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Stanislava Kubalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Lenka Masáková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Transplantácia krvotvorných buniek pre myelodysplastický syndróm
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Gabriela Chowaniecová
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Nemalobunkový pľúcny karcinóm a možnosti liečby po neúspechu inhibítorov tyrozínkinázy v prvej línii
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Iniciálna liečba chronickej lymfocytovej leukémie
MUDr. Natália Štecová
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Liečba relapsu a refraktérnej chronickej lymfocytovej leukémie
created by © zooom.sk s.r.o.