Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UNM, Martin
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava
Molekulová patológia vybraných typov karcinómov vaječníka
Karcinómy vaječníka sú najčastejšie malígne nádory ovária. Na základe histomorfológie, imunohistochémie a molekulovo-genetickej analýzy boli rozdelené do piatich hlavných typov, a to high-grade serózneho karcinómu (HGSK), endometroidného karcinómu (EK), svetlobunkového karcinómu (SBK), mucinózneho karcinómu (MK) a low-grade serózneho karcinómu (LGSK). Tieto typy sa vyznačujú rozdielmi v epidemiologických a genetických rizikových faktoroch, v prekurzorových léziách, v molekulových mechanizmoch v priebehu onkogenézy, v spôsobe šírenia a aj v odpovedi na chemoterapiu a v prognóze. Z molekulových alterácií sú pri HGSK najčastejšie zmeny p53 a BRCA1/2, pri EK sú to PTEN a ARID1A, pri SBK sú to zmeny HNF-1 („hepatocyte nuclear factor 1“) a ARID1A, pri MK sú to alterácie KRAS a HER2 a pri LGSK sú to abnormity KRAS a BRAF. Napriek jednotnému epitelovému histogenetickému pôvodu sú karcinómy vaječníka veľmi heterogénnou skupinou nádorov. Rôzne histomorfologické a imunohistochemické fenotypy sú odzrkadlením veľmi početných molekulových alterácií, ktorých poznanie má význam nielen pre pochopenie patogenézy týchto nádorov, ale aj pre štúdium potenciálnych terapeutických možností.
Kľúčové slová: ovárium, karcinóm, molekulová biológia, typizácia, genetika.

Molecular pathology of selected types of ovarian cancer
Ovarian carcinomas are the most common malignant tumours of the ovary. According to their histomorphology, immunohistochemistry and molecular-genetic analysis ovarian carcinomas have been divided into five main types, namely high-grade serous carcinoma (HGSC), endometrioid carcinoma (EC), clear cell carcinoma (CCC), mucinous carcinoma (MC), and low-grade serous carcinoma (LGSC). These types differ in epidemiological and genetic risk factors, in precursor lesions, molecular mechanisms during oncogenesis, form of dissemination and also in response to chemotherapy and prognosis. The most frequent molecular alterations in HGSC are changes of p53 and BRCA1/2, in the EC there are ganges of PTEN and ARID1A, CCCs contain alterations of the HNF-1 (hepatocyte nuclear factor 1) and ARID1A, in MC there are ganges of KRAS and HER2, and LGSC possesses abnormalities of KRAS and BRAF. In spite of the unified epithelial histogenetic origin ovarian carcinomas are highly heterogeneous group of tumours. Various histological and immunohistochemical phenotypes are results of the large number of molecular alterations which knowledge is important not only for understanding of the pathogenesis of these tumours, but also in the study of potential therapeutic options.
Key words: ovary, carcinoma, molecular biology, typing, genetics.
Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Zuzana Čierna
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Kristína Kuracinová
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Ľudovít Danihel, ml.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Význam imunohistochemického vyšetrenia pri diferenciálnej diagnostike gestačnej trofoblastovej choroby
MUDr. Michal Kalman
Ústav anatomickej patológie JLF UK a UNM, Martin
Molekulová biológia kolorektálneho karcinómu z pohľadu patológa
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava
Molekulárna genomika nádorových ochorení a jej perspektívy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Daniela Svetlovská, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
Translačný výskum v onkológii – prvé skúsenosti Jednotky translačného výskumu
MUDr. Viktor Rosenberg
Oddelenie radiačnej onkológie, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Orálna mukozitída pri rádioterapii nádorov hlavy a krku a možnosti jej terapeutického ovplyvnenia
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Cielená liečba karcinómu žalúdka
Doc. MUDr. Juraj Fillo, PhD.
Urologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Je potrebné liečiť každého pacienta s lokalizovanou rakovinou prostaty?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr.Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - OK od FDA pre bevacizumab (Avastin) pre cervikálny karcinóm v pokročilom štádiu
SPEKTRUM
Doc. MUDr. Martin Mistrík CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Stanislava Kubalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Lenka Masáková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Transplantácia krvotvorných buniek pre myelodysplastický syndróm
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Gabriela Chowaniecová
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Nemalobunkový pľúcny karcinóm a možnosti liečby po neúspechu inhibítorov tyrozínkinázy v prvej línii
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Iniciálna liečba chronickej lymfocytovej leukémie
MUDr. Natália Štecová
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Liečba relapsu a refraktérnej chronickej lymfocytovej leukémie
created by © zooom.sk s.r.o.